Жители от крайните сгради на ул. „Фердинандова“ и на ул. „Цариградска“ в Бургас излязоха днес в намиращата се до домовете им градинка, за да заявят, че искат там да се чува детски смях, а не да се издигне поредният бетон. Хората са притеснени, че на мястото ще бъдат построени две нови сгради. „Представяте ли си какво ще стане тук? Ще можем да си подаваме ръце през терасите. Бъдещето на града са ни децата, те трябва да имат пространство да играят, а не поредният блок с много коли и търговски обект“, заявиха хората. Около 50 бяха жителите на намиращите в съседство 6-етажни блокове – 64 и 70, които излязоха да изразят позицията си. Те започнаха и подписка срещу производство по изменение на ПУП-ПРЗ в ж.к. „Възраждане“. Опасенията на хората са много.

Всъщност казусът има дълга предистория. Община Бургас неотдавна е опитала също да защити по съдебен път своята позиция против застрояването на терена. Но Съдът се е произнесъл в полза на собствениците.

С днешна дата в Общината не е внесен за разглеждане ПУП в обхват на кв. 38 по плана на ж.к. „Възраждане“, в който има едроразмерна растителност. В свое становище Община Бургас е заявила, че две от дърветата (брястве) е задължително да се запазят и ПУП следва да бъде изготвен при съобразяване с тях. Изискано е проектът да бъде съгласуван с РИОСВ - гр. Бургас.

Ето и предистория на казуса:

Със заявлениe вх.№94-01-6843/08.06.2018 г. собствениците на имоти с идентификатори 07079.614.162 и 07079.614.167 по КК на гр. Бургас са поискали от Кмета на община Бургас разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ.

Имотите са възстановени чрез реституция и отразени в кадастралния план на гр. Бургас със заповед на Кмета на община Бургас през 2000 г. При одобряване на Кадастралната карта на гр. Бургас през 2009 г. имотите са отразени с идентификатори 07079.614.162 и 07079.614.167.

Съгласно ОУП на гр. Бургас, имотите попадат в устройствена зона 6/Жг, с показатели на застрояване, както следва: Височина над 15 м., Плътност до 80 %, озеленяване -минимум 20 %. Устройствена зона 6/Жг представлява жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с голяма височина.

Съгласно действащ ПУП, одобрен със Заповед №1232/09.11.2004 г. на Зам.-кмет, теренът е отреден за “комплексно жилищно застрояване и КОО“ с предвидено запазване на съществуващите жилищни сгради.

Възстановените ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр. Бургас, към момента не са урегулирани с подробен устройствен план и за тях няма започнала процедура за отчуждаване на имотите. Същите попадат частично в улична регулация на ул. “Фердинандова“ и УПИ VI в кв. 38 по плана на ж.к. “Възраждане“ – общинска собственост.

Внесеното от собствениците задание и предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр. Бургас, предвижда при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, да се урегулират самостоятелни УПИ за имотите с редукция от 10 %, с функционално отреждане за жилищно строителство с височина частично 12 и 15 м. и градоустройствени показатели в съответствие с ОУП на гр. Бургас, при съобразяване със съществуващата подземна инфраструктура.

В границите на кв. 38 по плана на ж.к. „Възраждане“ има наличие на едроразмерна растителност, на която е извършен оглед на място от експерти при Община Бургас и е изготвено становище, в което е описано, че две от дърветата (бряст) е задължително да се запазят и ПУП следва да бъде изготвен при съобразяване с тях.

Във връзка с искането от собствениците, в Общински съвет - Бургас е внесена докладна записка вх. №08-00-8427/13.03.2019 г., с предложение за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за имотите. Със свое решение по т.9 от дневния ред на проведеното на 26.03.2019 г.петдесет и пето заседание, Общински съвет - Бургас не е подкрепил докладната записка за допускане на изменението.

Решението е обжалвано от собствениците на имотите, предмет на плана, пред Административен съд Бургас и с Решение №2038/25.11.2019 г., потвърдено с решение №8549/01.07.2020 г. на Върховен административен съд на Република България, решението на Общински съвет Бургас е обявено за нищожно и е разпоредено административната преписка да бъде върната в Община Бургас за ново произнасяне по заявлението за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ.

С ново заявление от 17.07.2020 г. собствениците на имотите, във връзка с гореописаните съдебни решения, са поискали от Община Бургас да допусне изработване на проекта за ПУП-ПРЗ.

Със Заповед №1457/02.06.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас отново е отказано даване на разрешение за изработването на проекта.

Заповедта отново е обжалвана от заявителите пред Административен съд Бургас, който със свое Решение №732/02.06.2022 г. я отменя, като с това Общината е осъдена да плати на собствениците всички разноски по делата.

В изпълнение на гореописаните съдебни решения, със Заповед №2607/03.08.2022 г., Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас разрешава изработването на проекта, към който следва да бъдат изготвени схеми по реда на чл.108, ал.2 от ЗУТ. По част Паркоустройство и благоустройство е извършен оглед на място от експерти при Община Бургас и е изготвено становище, в което е описано, че две от дърветата (бряст) е задължително да се запазят и ПУП следва да бъде изготвен при съобразяване с тях. Изискано е проектът да бъде съгласуван с РИОСВ - гр. Бургас и всички заинтересовани експлоатационни дружества и да бъде обявен на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ.

Заповедта за допускане е съобщена по реда на чл. 135, ал.7 от ЗУТ.