Още една полезна промяна предстои да бъде извършена на Рибарско пристанище – Поморие. След подписването на договор за изграждане на морски център „Магазия“, проектното предложение на Община Поморие за „Модернизация на слип за рибарски лодки“ също бе одобрено. Проектът ще бъде реализиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Пониженото ниво на морската вода в последните няколко години наложи необходимостта от допълнително укрепване на пристаналите рибарски лодки. С предстоящото изпълнение на проекта се предвиждат дейности, подпомагащи работата на рибарско пристанище – Поморие. Основната цел е съществуващият слип да се пригоди в съвременно съоръжение на няколко нива. По този начин ще се постигне подобряване състоянието на риболовната инфраструктура и покриване на изискванията и стандартите в законовите разпоредби за този тип обекти. Това ще допринесе и за постигане на общоевропейските цели за намаляване на изхвърлянията на нежелания улов, за повишаване ресурсната ефективност, ограничаване приноса към климатичните промени и опазване на околната среда.

Формулираните цели напълно съответстват на специфична цел от Стратегията 1.2: „Изграждане на модерна рибарска инфраструктура на територията на МИРГ „Поморие, която ще допринесе за постигане на Приоритет 1 „Конкурентоспособно и устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури” на територията на МИРГ „Поморие”, като генератор на растеж, заетост и териториално сближаване“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие.

Срок за изпълнение – 14 месеца

Обща стойност: 391 038.49 лв без ДДС, (ЕС: ЕФМДР – 332 382,72 лв без ДДС и Национално финансиране – 58 655,77 лв без ДДС)

Този документ е създаден в рамките на проект: “Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.085 – МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020г.

Автор: Искра ДАЧЕВА