Общински съвет Приморско единодушно прие бюджет на общината за 2019 г. на своето 44-то редовно заседание.

С представения бюджет – 22 189 400 лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 5 976 830 лв., местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществени структури.

Общината насочва капиталовата си политика към усвояване на средства от Европейския съюз, чрез реализиране на действащите програми и проекти, както и чрез нови. Съгласно разработения годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, проектобюджета на СЕС възлиза на 28 212 074 лв., разпределени по Оперативни програми и проекти.

Проектобюджет 2019 г. е насочен към запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация. Бюджетът има за цел в рамките на ресурсите на общината -трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства, да се осигурят човешки и финансови ресурси за задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.

Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най – важните решения на всяка община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите и затова той е отворен за коментари и предложения от общността, смятат от общинската администрация.