Учители: Стига бумащина! Трябват промени

img

Работната седмица на учителите достига 59 часа при максимум 40 ч. по Кодекса на труда, показва анкета на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Средната ѝ продължителност пък е 49 часа, с 1 час повишение за последните две години. Административната работа отнема 15 часа, с 3 часа повече. За изпълнението ѝ всеки учител трябва да получава по 200 лева над заплатата си, смятат оттам.

60% от анкетираните учители декларират, че са били задържани в училище и детската градина със заповед на директора, без да им е възложена конкретна дейност, пишат още от синдиката, от който в тази връзка отправят 17 предложения към Министерството на образованието и науката:

1. Бързо въвеждане на административна и методическа дигитализация във всички възможни процеси и дейности на образователната система;

2. Въвеждане на електронна документация, която да бъде единствено легитимна, като гратисният период на паралелното водене на писмена и електронна форма да е 1 г.;

3. Намаляване на документацията на учениците със специални образователни потребности и на броя задължителни екипни срещи;

4. Премахване на докладите и справките, свързани с учениците в риск, талантливи или изоставащи ученици;

5. Намаляване на документацията и оптимизиране на реда за организиране на ученически пътувания, екскурзии и излизания извън двора на училището с учебна цел (сега образователната институция изготвя 10 документа);

6. Премахване или намаляване обема на задължителните доклади, които класните ръководители и учителите по учебните предмети трябва да пишат в началото и края на учебната година и в края на всеки учебен срок;

7. Премахване на изискуемата документация при допълнителната работа с ученици през лятото;

8. Годишните тематични разпределения да бъдат само в електронен вариант;

9. Анкетите за училищен тормоз да се провеждат от психолога/педагогическия съветник, който да организира процедурата по анализ, обобщаване и намиране на решения;

10. Облекчаване на процедурите за наказания на ученици, като се премахнат всички съпътстващи протоколи, които формално доказват процедура;

11. Отпадане на изискването преструктурирането на учебния материал да се извършва писмено и да се утвърждава от директора. Всеки учител в началото на годината да изготвя тематично разпределение и когато се налага, сам да го актуализира;

12. В графици да се вписват само класните работи, а не контролните. Контролните работи да се провеждат след съгласуване с учениците, за да се избегне струпване на писмени работи;

13. Всяко дете в риск, талантливо или изоставащо дете има план за обща и допълнителна подкрепа;

14. Отмяна на Наредбата за приобщаващо образование на МОН, обнародвана в Държавен вестник, бр. 89 от 11. 11. 2016 г., и приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.

"Тази наредба постига точно обратните резултати – тя изисква попълване на ненужни документи и въвежда абсурдни задължения, спъващи същинската работа на учителите. На практика документът отнема времето и енергията, които учителите биха вложили за работа с учениците, обект на тази наредба", пишат от синдиката.

15. Спиране на "постоянното психологическо насилие над директори и учители, които държавната образователна администрация упражнява чрез писма, заповеди, наредби и постановления";

16. Да се забрани на РУО да вменяват на директорите и учителите изработването на наредби и стратегии, които са извън техните педагогически компетенции;

17. Да се променят следните наредби:

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Трагедията на пътя край Созопол

Масово плажуване до сарая в парк "Росенец"

Мъж по памперс избяга от реанимацията в УМБАЛ Бургас