Гимназията е едно от най-динамично развиващите се училища в Бургас с традиции в областта на дигиталните технологии и чуждоезиковото обучение.

През последните години, материалната база на училището се модернизира непрекъснато, като през 2022 г. е осигурен високоскоростен интернет в цялата сграда, разкрит е Център по иновации и изкуства и е оборудвана интерактивна лаборатория по природни науки.

СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас обявява прием след завършен VІІ клас за новата учебна 2022/2023 година в три професионални паралелки:

Специалност „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ е с код 1000. В професионалната паралелка ще бъдат приети 26 ученици. След успешно завършване на XII клас, гимназистите ще получат ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Екскурзовод“. В VІІІ клас, ще изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 учебни часа, а от IX клас и втори чужд език (руски/ италиански). На учениците в тази регулирана, с решение на Министерския съвет от 2019 г., професия се предоставя възможност в ХI -XII клас да изучават и трети чужд език (немски/ испански), с важно значение при реализацията им като водачи на туристически групи по нашето Черноморие.

Учениците, които се обучават в специалност „Екскурзоводско обслужване“ ще стажуват от X до XII клас, по време на своята производствена практика, в туристически фирми, културни институции, в хотели и в заведения за хранене и развлечение. Учебната им практика във втори гимназиален етап включва – в XI клас една учебна екскурзия в страната и в XII клас две учебни екскурзии (в страната и в чужбина).

Балообразуването за специалността „Екскурзоводско обслужване“ включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и оценките по география и икономика и по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Специалност „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ е с код 1011. Обявеният прием е за една професионална паралелка, в която ще бъдат приети 26 ученици. След петгодишния курс на обучение, освен диплома за средно образование, те ще имат възможност да получат и свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия „Организатор на интернет приложения“. В VІІІ клас, учениците ще изучават интензивно английски език (по 18 часа седмично) и втори чужд език от IX клас (руски/ китайски).

Главната цел на обучението в STEM професията „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ се свежда до придобиване на знания за художествената форма на съвременните комуникации, съчетаваща графичния дизайн, плаката и дигиталните технологии. Професията дава обширни перспективи за реализация пред младия човек – в рекламни студия, кино компании, телевизии, с медийни дизайнери

Специалност „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“ е с код 3355. В професионалната паралелка ще бъдат приети 26 ученици. След успешно завършен XII клас, гимназистите ще получат ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Компютърен аниматор“. В VІІІ клас ще изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 часа, а от IX клас втори чужд език (италиански/ китайски).

Компютърните аниматори създават или участват в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна или познавателна цел с помощта на компютърна техника. Специалистите в тази област проектират и разработват дву- и триизмерни компютърни изображения на обекти; добавят движения към тях; създават околна среда; прилагат визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика. За целите на обучението по специалността в „Преславски“ е оборудвана зала с лаптопи с тъчскрийн.

Балообразуването за специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна анимация“ включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и оценките по изобразително изкуство и по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Учениците в училището от VIII до XII клас с успех над 5,50 получават месечна стипендия от 45 лв., а тези с успех 6,00 – месечна стипендия от 60 лв.

За повече информация относно държавния план-прием можете да посетите сайта на гимназията: https://preslavski.eu/priem/osmi-klas/.