Срокът за прием на заявления за включване в обучение на безработни и неактивни лица, включително с увреждания, за придобиване на ключови компетентности по „Дигитална компетентност“ и „3D проектиране“, се удължава до 25 май.

Обученията са организирани от Община Бургас по проект: BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Проектът предоставя възможност за социално-икономическа интеграция на неактивни и безработни лица, регистрирани в „Бюрото по труда“ към Агенция по заетостта.

Обученията се реализират в следните ключови компетентности:

- Обучения по КК „Дигитална компетентност”. Обучаемите ще имат възможност да придобият знания за работа с документи с MS WORD; създаване на таблици MS EXCEL, Power Point, Internet, платформи за създаване на уеб-базирани тестове, анкети, презентации и др. ресурси. Обучението ще проведе с хорариум от 45 учебни часа: теория - 20 учебни часа и практика - 25 учебни часа. Броят на лицата, които ще могат да бъдат включени е 15 броя;

- Обучение по КК „3D проектиране“. Курсът предлага интегрирано обучение в областта на 3D CAD системите. По време на курса обучаващите ще се запознаят с основните принципи за работа със системите за симулационно проектиране, да се създадат в тях навици, умения и знания, достатъчни за успешната им работа в областта на компютърното моделиране, съставянето на техническа документация и 3D печата. Обучението ще се проведе при хорариум от 45 учебни часа: теория 20 учебни часа и практика - 25 учебни часа. Брой на обучаваните лица - 15 броя.

Обученията ще се проведат в сградата на Бургаски свободен университет в периода:

-обучение по КК „Дигитална компетентност“ – 30.05.-03.06.2022 г.;

-обучение по КК „3D проектиране“ – 06.06.-10.06.2022 г.

На всички лица, преминали успешно през обученията ще бъде издаден документ, доказващ завършеното обучение.

Изисквания за включване в обученията:

Обучение по КК „Дигитална компетентност“

Образование: средно

Приоритетно ще бъдат включени в обучения безработни лица с познания за работа с Word и Excel.

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Автобиография по образец;

- Копие от диплома за завършено образование.

Обучение по КК „3D проектиране“

Образование: средно техническо

Приоритетно ще бъдат включени в обучението безработни лица с образователна степен бакалавър с инженерна насоченост.

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Автобиография по образец;

- Копие от диплома за завършено образование.

Заявления се приемат всеки работен ден до 25.05.2022 г. от 08.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

Бланки на заявление и автобиография можете да изтеглите от ТУК.