Проектът „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ представи местната власт в рамките на екологичен семинар. Форумът се реализира по проект „Повишаване обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ ( LitOUTer) и обедини представители на различни институции, свързани с опазването на околната среда, морското дело, преподаватели, туристическия бизнес и неправителствени организации.

Проектът в Бургас се изпълнява по Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитив е на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.