На 11.06.2021 г. (петък) от 11.00 часа в СУ „Ив.Вазов” с адрес гр. Поморие, ул. „Солна” №19 ще се проведе церемония „Първа копка” по Проект „Изпълнение на мерки по "Енергийна ефективност в периферните райони - 3" за СУ "Иван Вазов", жилищна сграда на ул. „Солна” №11, жилищна сграда в кв. Свобода № 13, гр. Поморие, Община Поморие”, по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.003-0030-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014–2020г., Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Целта е да се подобри енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Солна” №11, многофамилна жилищна сграда в кв. „Свобода” № 13 и сградата на СУ „Иван Вазов” в гр. Поморие, както и осигуряване на по-добро качество на въздуха и условия за живот в съответствие със съвременните критерии за устойчиво развитие.

Общата стойност на проекта е 1 499 091, 27 лв., от тях европейското финансиране е в размер на 1 274 227, 58 лв., а националното съфинансиране е 224 863, 69 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи на 04.09.2022г.