По предложение на общинските съветници от СДС Станимир Апостолов и д-р Георги Митев, Общинският съвет гласува подкрепата за засегнатите бизнеси на територията на община Бургас да продължи. Докладната бе подкрепена от 40 съветници, а 11 не упражниха правото си на глас.

„Настоящата докладна е продължение на подобна, която приехме миналия месец. В деня след сесията на Общинския съвет през януари, излезе новата заповед на минстъра на здравеопазването, с която част от мерките за отделни сектори бяха вдигнати, но останаха за заведенията по смисъла на закона за туризма”, обясни Станимир Апостолов, който е и зам.-председател на ОбС.

Ето и в какво се изразява помощта.

За периода на противоепидемичните мерки се освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание - Заповед № РД - 01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Освобождават се от заплащане на наемни цени търговци – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени.