Единодушно, Общински съвет – Поморие даде разрешение за откриване на административно производство по изработване на План за регулация и застрояване, с който да се измени част от действащия към момента Регулационен и застроителен план на гр. Поморие от 1988 година, одобрен от председателя на тогавашния Общински народен съвет.

Става въпрос за терена от бившия Лимонаден цех до сегашната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, районът на бившата ЖП гара.

През 1989 г., с промяна на формата на държавно управление, настъпват и съществени промени в законодателната система на страната. Действащият тогава Закон за териториално и селищно устройство е отменен от действащия и понастоящем Закон за устройство на територията. Приети са ред закони, уреждащи реституционния процес, придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост. В следствие на тези промени, собствеността на имотите в гореспоменатата територия се трансформира в частна – собственост на юридически лица и общинска, но в разпокъсани парцели.

Сумата на площта на имотите общинска собственост е около 30 дка, а на имотите, собственост на юридически лица – около 73 дка. Но разпокъсаното местоположение на общинските имоти и специфичната им форма възпрепятстват възможността за реализиране на проекти, свързани с благоустрояването на зоната. С изменението на действащия в момента подробен устройствен план се предвижда обособяване на осем нови урегулирани поземлени имоти и възможност Община Поморие да осъществи инвестиционното си намерение за изграждане на многофункционален спортен комплекс, включващ спортна зала с плувен басейн, открити тенис кортове, търговски площи, парково пространство с озеленяване, водни площи и пешеходни зони, детска площадка и паркинг за посетители.В момента зоната е неблагоустроена, запустяла и загрозява облика на града. През територията, предмет на разработката, преминава канал, свързващ Поморийското езеро с Черно море. Поради изключителната важност на канала за функционирането на Поморийското езеро е необходимо около него да се обособи зона за техническата му поддръжка, както и пешеходен и транспортен достъп до крайбрежната алея. За осигуряване на необходимата площ се предвижда редукция на всички имоти, попадащи в обхвата на зоната, независимо от собствеността им.

С решението си, Общинският съвет разреши на кмета Иван Алексиев да възложи изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който да се замени действащият план от 1988 г.