Общинските съветници Станимир Апостолов и д-р Георги Митев от СДС-Бургас входираха докладна записка, с която предлагат местния парламент да приеме мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици по време на частичния локдаун.Станимир Апостолов е зам.-председател на ОбС и зам.-председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към ОбС, а д-р Георги Митев е председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни. Апостолов е общински лидер на СДС-Бургас, а д-р Митев областен председател на структурата.


д-р Георги Митев

Както е известно със заповед на министъра на здравеопазването, която беше издадена на 25-и ноември, в страната бяха въведени редица противоепидемични мерки, в това число преустановяване на присъственото обучение в университетите, училищата, детските градини и детските ясли. Със същата заповед бе преустановена и работата на моловете, търговските центрове, ресторантите, баровете, дискотеките, кафенетата, бистрата и др.

Във връзка с икономическите и социални рискове пред гражданите и бизнеса в град Бургас, вследствие на пандемията от COVID-19, общинските съветници от СДС, предлагат Община Бургас, чрез Общинския съвет, да предприеме спешни мерки за ограничаване щетите от кризата.

СДС-Бургас предлага следните мерки, които да важат за периода на частичното затваряне:

  • Освобождаване от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с противоепидемичните мерки .
  • Освобождаване от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с противоепидемичните мерки .
  • Освобождаване от такса за ползване на детски ясли, детски градини по чл.23 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас родителите или настойниците на децата.