При извършване на търговия с храни от разстояние се допуска използването на пощенски и куриерски услуги. Това става ясно от проекта за наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 14 януари.

В този вид бизнес се допуска доставяне на храни и без използване на превозни средства, ако то става с контейнери или други подходящи вторични транспортни опаковки, които отговарят на приложимите хигиенни изисквания, са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост и имат обозначение с името или наименованието на бизнес оператора доставчик.

Друг момент в проекта на наредбата засяга лабораторните проби на храни, за които има съмнения за годността им за консумация. На фирмите и физическите лица ще им се наложи да плащат разходите за лабораторната проба на храни, когато подозренията за негодността им не се окаже вярна. В предложения текст е записано, че бизнес операторът заплаща стойността за извършване на лабораторните изпитвания само при потвърждаване на наличието на несъответствие на храната с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. В срок до три работни дни от получаване на протокола от изпитване бизнес операторът има право на второ експертно становище.

В случаите на вземане на проби за лабораторни изпитвания в процеса на разследване на съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама пробите са за сметка на официалния контрол и се вземат чрез поръчка през средство за комуникация от разстояние, без да се уведомява предварително бизнес оператора. По понятни причини, по същия начин ще се процедира и когато бизнес операторът не е идентифициран.

Друго изискване записано в проекта на нормативния документ касае специално лицата, които извършват доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител. Те трябва да притежават лични здравни книжки, в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 2006 г. Личната здравна книжка се представя при поискване от контролните органи. Така на практика и разносвачите на храна ще трябва да носят здравната си книжка в джоба, докато са на работа. Куриерите ще са длъжни да представят личната здравна при поискване от контролните органи. Във въпросния документ трябва да са вписани резултатите от извършените от здравните органи предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

Официалният контрол при търговия с храни от разстояние ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Изискванията на наредбата се прилагат за всички храни, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, пише още в проекта на наредбата.