От 600лв. на 300 лв. за данъчно задължените лица- С толкова ще бъде намален годишният данък за таксиметров превоз в община Поморие за 2021 год. Промяната произтича от приетия и публикуван в Държавен вестник Закон за Държавния бюджет за 2021 г. Съгласно Закона данъчно задължените лица заплащат годишния данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020г. и минималния годишен размер на данъка по чл.61ф от ЗМДТ от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.

В тази връзка при определен за община Поморие данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020г. в размер на 600лв. данъчно задължените лица ще заплащат на Община Поморие 300 лв. Разликата ще бъде компенсирана от Държавния бюджет.