Европейската комисия настоятелно призовава 9 държави, сред които и България, да предприемат действия за защита на морските си води.

Страните трябва да спазят задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води.

Държавите - България, Хърватия, Кипър, Дания, Литва, Малта, Словения, Испания и Обединеното кралство. Страните не са представили доклади на Комисията в определения срок.

Поради това ЕК започна производство за установяване на нарушение като изпрати на тези държави членки официално уведомително писмо. България има точно 2 месеца, за да отговори на ЕК.