С промени в наредба Министерство на образованието отменя фиксирания срок до 2020 - 2021 година, когато училищата трябваше да преминат на едносменен режим.

От Министерството обясняват, че срокът не може да бъде спазен, заради проблеми със създаване на нужните условия.

Затова всеки директор на училището ще трябва да разработи план и заедно с общината да определят кога полудневната организация на учебния ден ще започне да се осъществява преди обяд.

Така сега всяка община ще има срок - до 15 декември 2018 година - да представи план за преминаване на едносменен режим на училищата си.

С промени в наредбата е заложен и специален ред за съгласуване с финансиращия орган - общината, и с началника на РУО, когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището.

Директорът съгласува възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици, наличната материално-техническа база и обезпечаването на едносменен режим. Той е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО при утвърждаването на броя на паралелките за I клас. Това изискване се въвежда, за да се осигурят условия за качествено образование.

МОН също така отмени изискването за представяне на копие от свидетелството за завършено образование при кандидатстването в V или в VIII клас. Тази информация вече ще се обменя служебно между институциите.

Това ще важи и при преместване на ученик от едно училище в друго. Родителят ще подава само заявление в училището, в което желае да бъде записан ученикът. Директорите на двете училища ще се информират взаимно по служебен път, като документите - удостоверение за преместване и др., ще се изпращат служебно. Родителят ще бъде информиран в края на процедурата, без да се налага да посредничи в комуникацията между двамата директори.

За преодоляване на неудобството за родителите, децата, чиито братя и сестри до 12 години вече са ученици в дадено училище, ще се разпределят в първа група независимо от адреса, на който са регистрирани.

Предлага се също успешно завършилите в чужбина клас, съответстващ на IV или на VII клас в България, в годината на кандидатстване да могат да се приемат по държавния план-прием.

С промяна в Наредба №11 за оценяването се премахва и изискването за съхранение на класните и на контролните работи от учителя и се предвижда предоставянето им на ученика с цел обратна връзка към родителите. /news.bg