Министърът на икономиката Кирил Петков в момента е на посещение на бившето военно летище в бургаското село Равнец. С него е и кметът на Бургас Димитър Николов, който представя на място намеренията на Общината за развитието на тази зона, като индустриален парк.

Според Общината вариантите за тази зона са два.

„Община Бургас подготви процедура за кандидатстване в Министерството на икономиката за лицензиране за индустриална зона по смисъла на закона. Тогава от Общината преценихме, че е по-добре оператор на тази зона да бъде Индустриален и логистичен парк Бургас, където Министерството на икономиката притежава 70%, а 30% е собственост на Община Бургас. Второто предложение е цялата тази зона да се поеме и менажира от Тракия икономическа зона. В момента те готвят предложение към Община Бургас и вече трябва да преценим кой от вариантите да продължи”, заяви кметът Димитър Николов. Според него и двата варианта са възможни.

Министър Кирил Петков похвали общината за дейността й.

„Връзката с магистралата звучи основополагащо, за да може да има директна логистика. Това, което ние имаме в момента, и аз много се надявам, че планът за възстановяване ще бъде приет, е реално точно такива общини, които са малко по-агресивни в привличането на инвеститори, да могат да подават за цялото финансиране. Тук за инфраструктура зная, че трябват 24 милиона лева. Примерно за тях да може да се кандидатства за финансиране към Европейската инвестиционна банка, където България ще даде през плана за възстановяване 400 милиона”, каза министър Петков. Той заяви, че с Европейската инвестиционна банка са договорили, че освен парите от плана, ще могат да съфинансират поне с още толкова, общо 800 милиона лева.

„Хубавото на тази програма е че всяка община, която може да привлече инвеститор клас А, който да бъде по-малко от 10% от цялата зона, ще може да подаде директно към тях и реално те да финансират цялата довеждаща инфраструктура през парите на плана за възстановяване. Така че това са пари, които нямат директна възращаемост. А отделно Европейската инвестиционна банка да допълни с още 50% за всякакви инвеститори, които искат да сложат своите фабрики тук. С други думи Бургас може да кандидаства към плана за възстановяване, чрез Европейската инвестиционна банка, така че да може и да си финансира цялата инфраструктура и част от потенциалните клиенти вътре”, каза министърът. Той предложи заедно да направят предложение за инвеститори, където да им се дадат всички тези възможности.

Каква е хронологията в динамика на трансформацията от запустяло военно летище в потенциална индустрилна зона? Представяме Ви стъпките, през които премина община Бургас

Индустриален парк „Равнец“ е с площ от 3 524 098 кв. м. От закриване на военното летище, до прехвърлянето му на общината, теренът е изоставен и не е стопанисван повече от 15 години, сградите и съоръженията са разрушени и не са в експлоатация.

Имотът е прехвърлен на Община Бургас с Министерски съвет на Република България от 2017 г. и предаден на Община Бургас през 2019 г.

За срока от предоставянето, Община Бургас успя да приключи административните процедури по промяна предназначението на имота и да подготви анализите, проучванията и документацията за територията. Финализирането на документацията ще помогне за следващите решения, свързани с бъдещето на зоната:

- Изготвен е Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, съгласуван с компетентните институции;

- Планът е входиран и одобрен от Общински съвет Бургас и вече е в сила;

- Изготвени и влезли в сила са парцеларни планове за трасетата на техническата инфраструктура;

- Извършено е съгласуване на ПУП с РИОСВ;

- Извършен е подробен анализ на трасетата на довеждащата инфраструктура и необходимите средства за изграждането им;

- Проучени са варианти за директни връзки към газопреносната и електрическата мрежа;

- Подготвени са документи за регистриране на Индустриалната зона в регистъра към министерство на икономиката, с предложение оператор на зоната да бъде Индустриален и логистичен парк Бургас.

- Има заявен интерес към зона Равнец от Тракия икономическа зона, който е в процес на подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на индустриална зона там.

- „Индустриален парк Равнец“ е с одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за обслужващи, складови и производствени дейности, заедно с парцеларни планове за трасетата на техническата инфраструктура и обхваща ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец

- Обособени са 11 квартала и са урегулирани поземлени имоти с функционалното отреждане за складово-производствени дейности, научно-изследователски лаборатории, комплекси и сгради за експериментална и иновационна дейност, административни и делови сгради и офиси, изложбени зали, за обществено обслужване, обитаване (общежития) и обекти за транспорт, инфраструктура и озеленяване.

- Предварителните разчети показват, че средствата необходими за изпълнение на необходимата довеждаща инфраструктура са в приблизителен размер на 24 400 000 лв. без ДДС, разпределени както следва:

  • За пътна инфраструктура - 2 500 000 лв., с които ще се проектират и изградят две обслужващи улици с габарит 14,00 м. и дължини съответно 710 м. и 550 м., които ще свържат зоната с път III-7909 Бургас – Равнец. Отделно от това е необходимо да се изгради общо около 17 км. улична мрежа за осигуряване на транспортното обслужване на отделните имоти на територията на парка, като стойността ще бъде определена след изготвяне на инвестиционни проекти;
  • ВиК инфрактруктура: - обща стойност 10.8 млн. лв.

- За захранване с питейно-битова вода, е необходимо да бъде изграден захранващ водопровод ф250РЕ с дължина 2800м. Приблизителната стойност за проектиране и строителство 2 000 000 лв

- Канализационен тласкател ф 200РЕ с дължина 2500м - Приблизителната стойност за проектиране и строителство – 2 000 000 лв.

- ПСОВ обслужващ зоната - 3 000 000 лв.

- КПС до ПСОВ с. Равнец, - 1 000 000 лв.

- Дъждовен колектор ф1000РР за отвеждане на водите от ИП Равнец, с дължина 800м и дъждовен колектор ф800РР с дължина 800м. - 1 800 000 лв.

- Учредяване на сервитути - 1 000 000 лв

Необходимо е изграждане на ВиК инфраструктура и по вътрешната улична мрежа на ИП Равнец с която ще се осигури захранване с вода и канал до всеки отделен имот. – стойността ще бъде определена след изготвяне на инвестиционни проекти.

  • Електрозахранване: - обща стойност за проектиране, строителство- 9 млн. лв.

Предвид характера и вида на инвестициите в зоната, електрозахранването е предвидено от два независими източника:

- Захранващ кабел до ИП Равнец от В/С Равнец с дължина 1400м - 1 800 000 лв.

- Захранващ кабел до ИП Равнец от В/С Сепетлика с дължина 4500м. – 5 200 000 лв.

- 2 броя ТП с мощност 2х800 kW – 1 000 000 лв.

Възможно е и осигуряване на директна връзка на парка с Националната електропреносна мрежа, като се положат две кабелни трасета до В/С Зорница с дължина 10 200 м и се изгради подстанция. По данни от Министерство на енергетиката, приблизителната стойност на ел. захранването в този случай е в размер на 10 000 000 лв.

  • Захранване с газ: По данни от Министерство на енергетиката, за връзка с Националната газопреносна мрежа, може да се осъществи на разстояние 3 600 м от имота, посредством полагане на тръби с диаметър 600 мм - DN 600, за което ще е необходима приблизителна сума от 2 100 000 лв.

На територията на Индустриален парк Равнец, няма съществуващи индустриални предприятия. Има заявен интерес от чуждестранен инвеститор, за високотехнологично производство на територия от 600 дка, който е на етап предпроектни проучвания. По предварителна информация, очакванията са за разкриване на 200 работни места.

Зоната е с потенциал за привлече стратегически инвеститор, поради следните причини:

- 3 524 098 кв. м ( green field), с влязъл в сила План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ предназначение за Индустриален парк, с възможност за разширение до 4 000 – 4500 дка.

- Теренът е равен, не попада в защитени територии, зони с културно наследство

- Голямата площ на парка, дава възможност за концентриране на взаимосвързани производства

- Индустриалния парк е общинска собственост, което дава възможност за прилагане на мярката по чл. 2, ал.2 от Закон за насърчаване на инвестициите, за продажба на имота на цена по-ниска от пазарната.

- Утвърдени трасета за елементи на техническата инфраструктура

- В близост до парка преминава довеждащата инфраструктура на Лукойл Нефтохим и индустриални коловози, които обслужват едно от големите предприятия в областта, което дава възможност да се покрият изисквания от страна на потенциални инвеститори, чийто производства са свързани с потребление на големи количества индустриална вода и/или изискват директна ЖП Връзка. На 4 км от имота преминава Националната газопреносна мрежа, което дава възможност за директно захранване на парка.

- Гарантирана логистиката - зоната е с осигурени директни пътни връзки до Автомагистрала Тракия, Националната железопътна инфраструктура, Пристанище Бургас и летище Бургас, чийто карго център е с капацитет да обслужва най-тежките самолети. Пристанище Бургас е част от Общоевропейският транспортен коридор №8 чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие и начало на ТРАСЕКА. „Индустриален парк Равнец“ е на разстояние:

- 14,5 км от пътен възел на АМ Тракия при Общински път BGS 1033, чрез Републикански път IIІ-7909 - Републикански път IIІ-5392 - Републикански път IIІ-6008 и с осигурена връзка с Републикански път I-6 и Републикански път I-9 през уличната мрежа на гр. Бургас.

- 10 км до ЖП Гара „Долно Езерово“ е, а връзката се осъществява чрез републикански път III – 7909 и републикански път III – 9008.

- 27 км. до Международно летище Бургас, чрез републикански път III – 7909, републикански път III – 9008 и републикански път III – 906.

- 23 км до Пристанище Бургас е, а връзката се осъществява чрез Републикански път III – 7909.

- Възможност за получаване на държавна помощ от приоритетни инвеститори, в размер до 50% за Югоизточния регион на планиране

- Наличие на висококвалифицирана работна ръка – в широкия регион на Бургас живеят 420 000 души, от които на разстояние от 45 мин. с автомобил, живеят над 400 000 души, от които 290 000 в работоспособна възраст, които са потенциални кадри за новите инвеститори в Бургас.

- Бургаските професионални гимназии работят в тясна връзка с местния бизнес и ориентират програмите си към нуждите на пазара на труда.

- Наличие на общинска програма за привличане на инвеститори- създадено е звено, което подпомага потенциалните инвеститори в процеса на вземане на решение за инвестиции, като предоставя данни във връзка с предпроектните проучвания, приоритетно придвижва проектната документация, съдейства за връзки с държавни и образователни институции, при подбор и обучения на персонал, както и за организиране на допълнителни спирки и учестяване на маршрутни разписания по линиите на градския транспорт. За сертифицирани инвестиционни проекти, е предвидено и намаление на таксите за технически услуги към Общината.

ü Общински програми за привличане на специалисти от страната и чужбина, които се изпълняват съвместно с бизнеса.

Въпреки изброените предимства на зоната, липсата на довеждаща инфраструктура или гарантирано финансиране за изграждането и, се оказва от изключително значение за големите компании и предпочитанията им определено са към терени с изградена инфраструктура.