На 12.03.2021г., от 13:30 часа, на беседката до сградата на Музея на солта в гр. Поморие, ще се проведе начална пресконференция на Община Поморие, на която ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати по проект № BG16M1OP002-3.008-0001 „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ ПОМОРИЕ“

Веднага след пресконференцията ще се проведе и церемония „Първа копка“, с която стартира реализацията на строително-монтажните работи по проекта.

Главната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ Поморие, чрез съвкупност от интегрирани мерки за намаляване на установени заплахи и влияния.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 119 867,17 лева, от които 951 887,09 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата сума в размер на 167 980,08 лева е осигурена от национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Крайният срок за реализация на проекта е до 08.11.2022 г.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001„ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“