Онлайн отчетно събрание на Окръжна прокуратура-Бургас и съставните й районни прокуратури се проведе вчера. В него участваха г-жа Даниела Машева – заместник на Главния прокурор при ВКП, г-жа Сийка Милева – говорител на Главния прокурор, г-н Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас, г-жа Росица Темелкова – Председател на Окръжен съд-Бургас, старши комисар Калоян Калоянов – директор на ОД на МВР – Бургас, както и прокурори от Окръжна прокуратура-Бургас и Районна прокуратура-Бургас.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Бургас Георги Чинев отчете постигнатата отлична срочност на решаване на преписките, отбелязвайки, че тя е изключително висока – до 1 месец са били решени 15 152 преписки, което съставлява 99,98 % от общо решените преписки. Той акцентира и върху делата, разследвани от следователи при Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура-Бургас за 2020 г. Броят на делата, разследвани от тях, е изключително увеличен за последните две години, като тези приключени с мнение за предаване на съд са нараснали близо два пъти в сравнение с 2018 г.

Бе отчетено, че през 2020 г. значително се е увеличил броят на исканията за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, който е 195, и е най-голям спрямо последните пет години.

Прокурор Чинев посочи, че броят на внесените през 2020 г. в съд дела с обвинителен акт е по-голям от този през предходните две години – 974 през 2020 г., срещу 925 за 2019 г. и 950 за 2018 г.

През 2020 година, Окръжна прокуратура-Бургас е на второ място сред прокуратурите с обща компетентност по критерий „Общо внесени в съда актове“ и „Общ брой прокурорски актове за решаване на ДП“. Нещо повече, за изминалата година, Окръжна прокуратура-Бургас е на второ място и по общ брой постановени актове, свързани с цялостната дейност.

Делът на върнатите на прокурора през 2020 г. дела представлява едва 2,18 % от всички внесени в съд. През 2020 г. те са 42 бр., при внесени 1929 бр.

Спрямо общото число на внесените през 2020 г. прокурорски актове в съда (1929 бр.), оправдателните съдебни актове (25) съставляват незначителните 1,3%, а спрямо разгледаните и решени от съда 1895 дела, оправдателните съдебни актове (25) съставляват едва 1,32 %.

През 2020 година прокурорите от окръжния район са изпратили общо 410 бр. уведомления до КПКОНПИ – с 81 броя повече от 2019 г. и с 201 повече от 2018 г.

По брой на внесени през изминалата година предложения по чл. 83б от ЗАНН през 2020 г., Окръжна прокуратура-Бургас дели първото място с Окръжна прокуратура-Варна. Показателни са цифрите за Районна прокуратура-Бургас, която през 2020 г. е внесла 29 предложения по чл. 83б от ЗАНН, близо шест пъти повече в сравнение с 2019 г., когато са били внесени 5 предложения и повече от два пъти, в сравнение с 2018 г., когато са били внесени 14.

От внесените от прокурорите от Бургаска област 190 предложения (по чл. 306, 414 от НПК), към края на отчетния период са били разгледани 149. Всички от разгледаните са били уважени.

Близо 99 % са уважените предложения и протести на прокурорите по Надзора за законност.

Окръжна прокуратура-Бургас е на трето място в страната по брой изпратени съдебни актове за изпълнение през 2020 г.

През отчетната година, съотнесено с предходните две, чувствително е бил увеличен броят на приключените, от взетите на „Специален надзор“ дела. Процентно отношение по този показател е 57,28 %, при 20 % за 2019 г. и 25,9% за 2018 г. Посочената статистика свидетелства, че през изминалата година са били приключени близо три пъти повече, спрямо 2019 г. и над два пъти повече, спрямо 2018 г., дела, взети на „Специален надзор“. Сравнено с 2019 г., през 2020 г., повече от два пъти е нараснал броят на делата от тази категория, внесени в съд.

По общ брой актове във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, Окръжна прокуратура-Бургас е на трето място за отчетната година от окръжните прокуратури с обща компетентност в страната.