Районен съд – Бургас потвърди взетата спрямо Бенчо Бенчев мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лв., след обжалване от защитата на обвиняемия. Съдебното производство протече по реда на чл. 61, ал. 3 от НПК, според който „Гаранцията, взета от органи на досъдебното производство, може да се обжалва от обвиняемия или неговия защитник пред съответния първоинстанционен съд в срока за представянето й. Съдът разглежда незабавно делото в закрито заседание и се произнася с определение, което е окончателно.“

С постановление от 10.08.2018 г., Бенчо Бенчев е привлечен като обвиняем за лично укривателство и незаконно притежание на боеприпаси (престъпления по чл. 294, ал. 1 от НК и по чл. 339, ал. 1 от НК). Със същото постановление спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лв., платима в 15-дневен срок.

Районен съд – Бургас счете, че може да бъде направен извод за наличието на обосновано подозрение, че Бенчо Б. е съпричастен към извършване на престъпленията, за които е привлечен като обвиняем. Касае се за повдигнати обвинения за престъпления с висока степен на обществена опасност.

Съдът, като прегледа събраните до този момент доказателства по досъдебното производство прие, че определената мярка за неотклонение като вид е подходяща и е взета с цел да попречи на обвиняемия да се укрие и да извърши престъпление. Според съдебната инстанция размерът от 50 000 лв. не се явява завишен. Тази мярка е сред най-леките мерки за неотклонение, предвидени в НПК. При извършване на преценка в тази връзка, Бургаската районна прокуратура очевидно е отчела, че лицето е неосъждано, с постоянен адрес на територията на Република България, където развива бизнес и има семейство. В акта на съдебната инстанция пише: „изложеното в съчетание с неговата възраст и наличните по досъдебното производство данни за влошеното му здравословно състояние, обосновават извода, че целите на мярката за неотклонение биха били изпълнени в достатъчна степен и посредством налагането на мярка за неотклонение „Гаранция“.“.

Относно размера на взетата мярка „Гаранция“, Районен съд – Бургас прие, че един от основните критерии, които имат значение за определяне размера на тази мярка е имущественото положение на обвиняемия. Според съдебната инстанция това представлява и механизъм, който ще възпре обвиняемия да се укрие и да върши други престъпления. При извършване на преценка в тази връзка, съдът взе предвид наличните по досъдебното производство доказателства относно материалното положение на обвиняемия.

С тези основни мотиви съдът потвърди взетата мярка за неотклонение, като остави без уважение жалбата от страна на обвиняемия и неговата защита. Определението е окончателно.