Община Поморие сключи споразумение за сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Сред целите на споразумението са:

осигуряване на студентски стажове, подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет;

провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития, съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на университета;

представяне на реални казуси от практиката и включването им в учебния процес;

изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на икономиката, публичните финанси, управлението, финансите, счетоводството и одита;

популяризиране на партньорството и съвместните инициативи за увеличаване на обществения престиж на двете страни по Споразумението, както и на професиите в сферата на финансите и инвестициите.

На база сключеното споразумение се организира информационна среща за представяне на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“. Администраторът на програмата гл. ас. д-р Десислава Калчева запозна служителите на Община Поморие с възможностите и учебния план на програмата, както и с условията за прием и графика за подаване на документи.