Посетителски център „Поморийско езеро”, който през 2020 година Община Поморие си възвърна с право на управление, получи одобрение за финансиране на проект за доставка на специализирано оборудване и ремонт.

Посетителският център бе стопанисван от Сдружение „Зелени Балкани“ до 2020 година, когато изтече сключеният 10-годишен договор за управление. Чрез решение на Общински съвет – Поморие и заповед на кмета Иван Алексиев, Центърът бе предоставен за управление на Исторически музей – Поморие, с цел запазване и развиване на дейността му. С приобщаването му към обектите на Историческия музей се създаде възможност за предлагане на разнообразни форми на туризъм с цел привличане на туристи с различни интереси – към археология, архитектура, история, етнография и стари поминъци, с туристически програми за наблюдение на редки и застрашени птици и растения в района на езерото.

Чрез настоящия проект Посетителски център „Поморийско езеро” ще се превърне в природонаучен филиал на Исторически музей–Поморие. Дейностите предвиждат изпълнение на текущ ремонт на покривната тераса и дворното пространство, както и доставката и монтаж на система за мониторинг и система за визуализация и експониране на природното и културно наследство, включваща: екрани, киоск система за достъп, компютри, проектори, озвучителна система, интерактивна информационна маса, тур-гайд система и др.

Проектът „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро” се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура от Мярка 3 на МИРГ Поморие.

Срокът на изпълнение е до 30.11.2023г.