Община Бургас подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура: BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Изпълнението му е свързано с прилагане на мерки за осигуряване на необходимата подкрепа и за упражняване правомощията и задълженията на местната власт, свързани със Закона за социалните услуги /ЗСУ/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и Закона за личната помощ /ЗЛП/.

Една от основните дейности, включени в проекта, е обособяване и обзавеждане на нов общински офис за социални дейности, който ще се намира на втория етаж на Автогара Юг. За обезпечаване на дейностите по проекта ще бъдат наети общо 7 нови служители – 6 експерта "Социални дейности" и един експерт по "Правно обслужване". Петима от тях ще обслужват новия офис в Автогара Юг, а двама ще бъдат назначени в Социалната приемна за граждани, която се помещава в подлеза до Операта.

В рамките на проекта ще се направят проучвания в областта на социалните услуги на територията на община Бургас, които ще помогнат за прецизиране на нуждите, обхвата и потребностите от социални услуги и ще послужат като основа за по-прецизното им планиране и предоставяне на нуждаещите се.

Освен това ще бъдат проведени информационни кампании за потенциалните потребители, за проблемите, свързани с недостатъчната достъпност за хората с увреждания и възможностите за подкрепа, които предоставя общината, в сферата на социалните, интегрираните здравно-социални услуги и личната помощ.

Дейностите по проекта ще допринесат за въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, ще повишат професионалните умения и квалификацията на лицата от целевата група по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ и ще помогнат за предоставяне на по-ефективни грижи на лицата от най-уязвимите групи на територията на община Бургас.