Ритуалната зала в центъра на Поморие ще бъде обновена и преустроена. Реновирането става възможно с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. на Местна инициативна група /МИГ/ – Поморие, чийто председател на управителния съвет е кметът Иван Алексиев.

Днес, преди старта на ремонтните дейности, кметът Алексиев посети обекта, като заедно с изпълнителния директор на МИГ-Поморие Николай Бояджиев и част от екипа обсъдиха финални детайли по преустройството на сградата.

Проектът се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество и има за цел на мястото на рушащата се в момента сграда да бъде изградена инфраструктура на Център за учене през целия живот. На мястото ще се провеждат съвместни дейности, свързани с насърчаването на местните културни продукти, популяризиране на културно-историческото наследство и подпомагане на местната общност за активно включване в културния живот на община Поморие. Ще се осигури пространство и сцена за различни културни дейности, както в подкрепа на местни творци, така и за популяризиране на местни обичаи, в резултат на което в града ще се привлекат туристи и ценители на културата. Всички рисунки, пана и други произведения на изкуството ще бъдат освежени и съхранени. С реконструкцията на сградата и преустройството на помещенията в нея ще бъдат създадени необходимите съвременни условия за функционирането на обучителен и консултативен хъб в съответствие с главната цел на проекта.

Проектът „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество се изпълнява по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. Водещ партньор е „МИГ Поморие“, в партньорство с „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ Логудоро Гочеано“ от Италия.