Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е забранила още през февруари м.г. сечта край къмпинг „Градина“. Това става ясно след проверка на инспекцията край къмпинг „Градина“, където граждани сигнализираха за поголовна изсичане на дървета. Целта- да се разчисти терен за каравани. Дърветата са от вида Черен бор, са в имоти, но попадат в частна собственост на юридическо лице. „Имотите не са в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна“, съобщават от екоинспекцията и допълват.

„През м. февруари 2020 г., дружеството е заявило в РИОСВ-Бургас намерението си за извършване на сеч, като е внесъл горско-стопанска програма. Поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, компетентния орган е прекратил процедурата. С това свое решение директорът на РИОСВ-Бургас е приложил своите правомощия по превантивен контрол. Решението не е обжалвано, влязло е в сила и става задължително за спазване от собственика и всички контролни органи.

Извършената дейност е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, за което на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка. Предвид това, че към момента е известен собственика на имотите, но не е известен извършителя на нарушението, ще уведомим компетентните органи на МВР и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), за съдействие. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.