На 10 и 11 май 2023 г. Община Поморие проведе поредицата от три срещи със заинтересованите страни, в съответствие с предвиденото по Дейност 2 на проект № BG16M1OP002-3.008-0001, „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие“, изпълняван по Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се основава на интегриран подход и комплексни мерки, насочени към опазване и подобряване на природозащитно състояние на животински видове и природни местообитания в следните четири защитени зони от мрежата Натура 2000 в рамките на териториалния обхват на МИГ Поморие, в които се предвижда изпълнението на предвидените в проекта дейности, както следва:

  1. BG0000151 Айтоска планина;
  2. BG0000574 Ахелой-Равда-Несебър;
  3. BG0000133 Камчийска и Еменска планина;
  4. BG0000620 Поморие.

Срещите се състояха в зала № 2, в сградата на Община Поморие. В тях взеха участие представители на целевата аудитория по проекта, разделена по релевантни заинтересовани страни в три групи, както следва:

  • местен бизнес, вкл. представители на предприятия, функциониращи на територията на МИГ Поморие и опериращи в съотносими икономически сектори, в това число: Сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, Сектор „Добивна промишленост“, Сектор „Преработваща промишленост“ и Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“;
  • гражданско общество, включително представители на НПО сектора, ангажирани с екологични проблеми;
  • местни и регионални власти, включително представители на съответните административни структури в местни власти (общинска администрация) и регионални власти (областна администрация, областни структури на национални изпълнителни органи и други съотносими), отговарящи за идентифицираните по проекта екологични проблеми.

На срещите присъстваха: кметът на община Поморие Иван Алексиев (в срещата с местния бизнес), заместник-кметът Янчо Илиев, екипът за управление на проекта, екипите на съответните изпълнители (експерти от Фондация „Проджекта“ и от „Екосистем В2“ ЕООД), представители на съответните целеви аудитории: местният бизнес, гражданското общество (НПО-секторът) и местни и регионални власти, ангажирани с екологичните проблеми на територията на МИГ Поморие, както и регионални електронни и печатни медии.

На срещата беше представен проектът, неговите цели, реализираните дейности и постигнатите резултати. Акцент беше поставен върху реализираните по Дейност 1 на проекта интегрирани мерки, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на целевата територия, в това число и консолидираните мерки, насочени към отводняване/пренасочване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води от соленото Поморийско езеро и осъществяване на видеоконтрол на периметъра, което е в принос към по-добрата защита на влажната зона на езерото и увеличава спектъра на информиране и защита на видовете и местообитанията на територията на изброените защитени зони.

Изложени бяха и резултатите от включените в проекта наблюдения на обекти и видове, подлежащи на мониторинг в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, информационните дейности, съответните експертни анализи и проучвания, в това число приключили и текущи.

Бяха представени, както целите, така и постигнатите текущи резултати от изпълнението на кампанията в рамките на Дейност 2 на проекта, обхващаща различни информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Баха изложени целите на всяка от съответните три срещи с представители на отделните целеви аудитории, с оглед подкрепа от тях за смекчаване на антропогенните въздействия и заплахи върху целевите видове и местообитания във всички защитени зони на територията на МИГ Поморие. Беше реализирано и премиерното представяне на изработените ТВ материали (1 сюжетен клип и 1 интервю) в рамките на медийната кампания по проекта.

На срещите бяха представени и резултатите от изпълнението на дейност 3 по проекта, свързани с осигуряването на специализирани услуги, в това число експертна помощ и мониторинг, и изготвения Финален доклад „Резултати от проведени наблюдения (мониторинг) на видове и местообитания, подлежащи на мониторинг на територията на МИГ Поморие“. Беше представена и обсъдена ролята на антропогенното влияние върху целевите видове и местообитания във всички защитени зони на територията на МИГ Поморие, както и установените типове въздействия и заплахи за тях. Сред целевите видове отличени бяха обикновената блатна костенурка, южния гребенест тритон и червенокоремната бумка. Бяха дискутирани и съотносими теми спрямо установените заплахи и показателите за оценка на природозащитното състояние на ниво защитена зона на целевата територията включително пожари, замърсяване, общи въздействия и заплахи за видовете.

Участниците проведоха дискусия за това как заинтересованите страни, ангажирани с екологичните проблеми на територията на МИГ Поморие могат да допринесат за намаляване на антропогенното влияние върху целевите видове/местообитания, в защитените зони на територията на МИГ Поморие, включително беше обсъдена и необходимостта от намаляване на замърсяването с твърди отпадъци (промишлено и селскостопанско); предотвратяване възникването на пожари (промишлени и селскостопански); намаляване влиянието на туристическата дейност, в зависимост от установените фактори на ниво защитена зона, оказващи неблагоприятно влияние върху видовете и върху местообитанията им, както и други съотносими въпроси.

По време на дискусиите се обсъдиха предложения, изразени от местния бизнес и НПО-сектора за това как да бъдат опазени защитените зони, в това число и Поморийското езеро. Набелязаха се проектни идеи, които ще надградят резултатите от реализиращия се проект, както и бъдещи възможности за партньорства между различните заинтересовани страни чрез прилагане на инструмента за интегрирани териториални инвестиции, актуален за програмен период 2021-2027 г. В тази връзка участниците подкрепиха бъдещо обединяване на усилията за осигуряване на принос към подобряване на екологичното състояние в региона, включително и в защитените територии на МИГ Поморие.

Общата стойност на проекта е 1 119 867.17 лв., от които 951 887.09 лв. европейско и 167 980, 08 лв. национално съфинансиране. Бенефициент е Община Поморие.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001 „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“