Каналът, който обгражда Атанасовско езеро е важен елемент, от който зависи състоянието на крайбрежната лагуна, то е нейната главна "артерия", осигуряваща връзката с морето и навлизането на пресни морски води в езерото, необходими за правилното функциониране на екосистемата. От друга страна важна негова задача е да отведе сладките води от реките и дъждовете към морето и да предотврати навлизането им в лагуната.

Изграден през 60-те години на ХХ век този канал не бе почистван изцяло никога досега. В резултат в него бяха натрупани големи количества наноси и утайки, обраснал бе с тръстика, папур и други водни растения и движението на водата бе силно затруднено. Затова вече пет години със специално закупеният по проект "Солта на живота" багер тип "Драглайн" натрупаните утайки се изгребват, като се депонират върху защитната дига на канала. Така се увеличава нейната височина и здравина и се намалява риска от наводнения на езерото при прииждане на екстремни количества вода при интензивни дъждове. Резултатите са забележителни - от почистените до момента около 20 км от канала са изгребани повече от 150 000 м3 наноси и утайки, почистена е и е осигурена отворена водна площ от повече от 240 дка и повишена провеждащата способност за преминаване на по-големи обеми води, подобрено е и качеството на водите в канала.

Почистването на канала осигурява защитата на повече от 700 ха от рядкото местообитание крайбрежна лагуна в Атанасовско езеро и всички свързани с него организми от пагубното влияние на сладките води. В резултат големите наводнения в последните години оказват по-малко въздействие върху биоразнообразието в езерото и пораженията върху солодобивната инфраструктура са все по-малки.

Но това не е единствената полза от почистването на канала. Атанасовско езеро е най-ниската точка в България, намира се на 1 метър под морското ниво и събира водите от една много обширна площ, което може да предизвика наводнения в околните територии, вкл. част от ниските квартали на Бургас. Това представлява заплаха, както за здравето и живота на хората, така и за тяхната собственост, за техния поминък и традиционни дейности. С почистването на канала се осигурява бързо и безопасно отвеждане към морето на големите водни количества при екстремни валежи. Те са с особена сила и честота в последните години, заради все по-видимите климатични промени, а и поради човешката дейност - най-вече строителство и промяна във водосборните площи.

Така не само се ограничава възможността за икономически и финансови загуби от директни разрушения и щети върху хората, но и се гарантира запазване на природните, културни и социални ползи, които осигурява екосистемата на Атанасовско езеро. Почистването на канала ще приключи през този работен сезон и това е добър пример за естествени мерки за задържане на водите.