Кметът на община Поморие Иван Алексиев и главният счетоводител Десислава Бонева подписаха споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на проект:Основен ремонт на общински път BGS 1144 Горица – Порой – път III-906, от км 0+000 до км 11+782.24, с дължина 11.78 км“. Споразумението се сключи по Инвестиционна програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Предвиденият за ремонт участък е в лошо състояние, настилката е износена и на места силно напукана. Отводнителните съоръжения са запълнени и са загубили голяма част от проводимостта си. Конкретните цели на проекта са да се подобрят транспортно-експлоатационните качества на общинската пътна инфраструктура между населените места, да се осигури комфортен и безопасен пътно-транспортен достъп до основни услуги за населението и икономиката в община Поморие.

В изпълнение на проекта ще бъде извършен основен ремонт на общинския път Горица – Порой, като дейностите включват и основен ремонт на целия път, свързващ трите населени места Горица – Гълъбец – Порой с републиканската пътна мрежа Бургас – Каблешково – Варна.

Необходимостта от рехабилитация на този общински път бе многократно представяна и дискутирана като значим проблем по време на срещи, обсъждания и публични събития. Поради тези причини изпълнението на проекта е жизнено необходимо и дългоочаквано от местното население. Радвам се, че проектът на Община Поморие бе одобрен и вярвам, че това не само ще удължи експлоатационния живот на пътя, но и ще допринесе за по-голяма безопасност на движението и комфорт на пътуващите хора“, коментира кметът Иван Алексиев.

Чрез рехабилитацията на общински път BGS1144 ще се подобри достъпът до основни услуги за населението, ще се повиши икономическата активност, ще се стимулира устойчивото развитие на общината. Подобряването на общинската инфраструктура ще доведе до увеличаване възможностите за използване на природните дадености за развитието на туризма, както и до създаване на алтернативни възможности за заетост на населението.