Погасяването на дългове към НАП ще става от най-рано възникналите към по-новите. Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В момента длъжникът може да избере кои дългове да плати, което крие риск да изтече давността на старите задължения. Така сега ще се върне старият ред, по който всяка вноска по дълг покрива първо лихвите и след това главницата на най-старото задължение.

Прилагането на 10-годишен абсолютен давностен срок за публични задължения няма да важи при два казуса - в случаите, когато те са предявени в производството по несъстоятелност, и ако срещу длъжника се води съдебно дело, от изхода на което зависи размерът или събирането на парите. Поради невъзможността да се предвиди продължителността на съдебните дела, законовите промени предвиждат 10-годишната давност да започва след приключването им. Промяната влиза в сила от 1 май 2021 г.

Ако се възпрепятства проверка на приходната агенция или публичен изпълнител, нарушителите ги очакват двойно по-високи спрямо сегашните глоби - от 500 до 1000 лв. за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, гласят други промени в ДОПК. При повторно нарушение глобата стига до 2000 лв.

За скрити доходи в чужбина, за да не се плати данък, ще се налага санкция до 15 000 лв. Това важи както за фирми, така и за физически лица. При повторно нарушение глобата се удвоява.

С новите текстове в ДОПК се дава право на инспекторите от НАП да правят проверки в цялата страна, независимо в коя териториална дирекция са служители.

Въвежда се и възможност за подписване с електронен подпис на фирмените годишни финансови отчети и докладите на одиторите, гласи поправка, внесена между двете четения от група депутати, начело с шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.