След разпореждане на премиера Бойко Борисов и след като се запозна със становищата на МРРБ, РИОСВ-Бургас и Окръжна прокуратура- Бургас и в изпълнение на законовите си правомощия областният управител Вълчо Чолаков оспори решението като незаконосъобразно, съобщиха от Областна управа.

Ден, след като протоколът от заседанието постъпи в Областна администрация -Бургас, юристите извършиха проверка на всички обстоятелства. Разрешението за изработване на проект на план за застрояване за поземлен имот в местността „Силистар“ е дадено без да са спазени законовите процедури. В конкретния случай имотът попада в границите на природен парк „Странджа“. При това обстоятелство е било необходимо проектът за устройствен план да бъде съгласуван с Министерство на околната среда и водите. Липсата на такова становище представлява съществено нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В заповедта си областният управител дава и допълнителни аргументи за незаконосъобразност. За да се осигури необходимата инфраструктура за безплатен достъп до разположения в близост морски плаж, е необходимо изработването на парцеларен план за неурбазинизараните територии или регулационен план в урбанизирана такава. В случая решението на Общински съвет Царево е за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за частен имот.

Контролът, който Областна администрация Бургас осъществява върху решенията на общинските съвети не е инцидентен, той е част от основните контролни функции на институцията.