Община Бургас откри процедура за отдаване под наем за 5 години на 24 търговски обекта, разположени на комуникативни места из целия град. Всеки, който има желанието да ги използва и добра идея как почтено да изкара печалба от тях, предлагайки качествена услуга, е добре дошъл да участва. Крайният срок за закупуване на документация за търга е до 16:00 часа на 29.10.2018 г. Дотогава има достатъчно време всеки с интерес по темата да се запознае с подробностите и при желание да извърши оглед на предлаганите търговски обекти. Те са разположени в близост до училища, автобусни спирки, на площад "Св. св. Кирил и Методий", в подлезите на УМБАЛ, РУМ "Младост" и ул. "Янко Андонов", до кръстовище "Трапезица", все места, откъдето преминават много хора.

* Ето списък на обектите и условията за кандидатстване, съгласно заповед на кмета Димитър Николов:

1. Самостоятелен обект павилион №3, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м., при граници: изток - обект №2, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

2. Самостоятелен обект павилион №4, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м., при граници: изток - обект №3, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

3. Самостоятелен обект павилион №6, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м., при граници: изток - обект №5, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

4. Самостоятелен обект павилион №9, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м., при граници: изток - обект №8, запад - обект №10, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,50 лева (петнадесет лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева.

5. Самостоятелен обект павилион №12, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м., при граници: изток - пешеходен тунел и обекти, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,70 лева (дванадесет лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 381,00 (триста осемдесет и един) лева.

6. Самостоятелен обект павилион №8, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв. м, при граници: изток - обект №9, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103,00 (сто и три) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,30 лева (десет лв. и тридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 309,00 (триста и девет) лева.

7. Самостоятелен обект павилион №10, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,90 лева (девет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева.

8. Самостоятелен обект павилион №11, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 10,14 кв. м., при граници: изток - външен зид, запад - пешеходен тунел, север - стълбище, юг - стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 112,00 (сто и дванадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,20 лева (единадесет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 336,00 (триста тридесет и шест) лева.

9. Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт пред "Новата поща" - десен павилион, с площ 3,50 кв. м., при граници: изток - сграда на "Новата поща", запад - бул. ."Ст. Стамболов", север - павилион, юг - тротоар, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,20 лева (три лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева.

10. Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4, с обща площ 28,82 кв. м., находящи се на I етаж в сградата на "Здравна служба", кв. "Горно Езерово", град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, , при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север - външен зид, юг - помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 86,50 лева (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,65 лева (осем лв. и шестдесет и пет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 259,50 (двеста петдесет и девет лв. и петдесет ст.) лева.

11. Временен обект (павилион) №3 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов", град Бургас, ведно с 1/6 кв. м. и. ч. от тоалетна, с обща площ 16,08 кв. м., при граници: изток - ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоар, север - павилион №2, юг - павилион №4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174,00 (сто седемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 17,40 лева (седемнадесет лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 522,00 (петстотин двадесет и два) лева.

12. Временен обект (Павилион) №1 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", град Бургас, с обща площ 5,17 кв. м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство, север - тротоарно пространство, юг - павилион №2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,10 лева (три лв. и десет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 93,00 (деветдесет и три) лева.

13. Временен обект (Павилион) №2 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", град Бургас, с обща площ 8,25 кв. м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство, север - павилион №1, юг - павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

14. Временен обект (Павилион) №4 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", град Бургас, с обща площ 8,25 кв. м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство, север - павилион №3, юг - павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

15. Самостоятелен обект №2а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12.36 кв. м., при граници на обекта: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - обект №3а, юг - обект №1а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,70 лева (девет лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 291,00 (двеста деветдесет и един) лева.

16. Самостоятелен обект №3а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м., при граници на обекта: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,80 лева (девет лв. и осемдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 294,00 (двеста деветдесет и четири) лева.

17. Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", западно от бл.23, с площ 153,99 кв. м., при граници: изток - междублоково пространство към бл.23, запад -временен обект по §17 от ЗУТ, север - площадка, юг - зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 323,00 (триста двадесет и три) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 32,30 лева (тридесет и два лв. и тридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 969,00 (деветстотин шестдесет и девет) лева.

18. Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", между бл.70 и бл.73, с площ 50,21 кв. м., при граници: североизток - временен обект по §17 от ЗУТ, югозапад - зелени площи, северозапад - площадка, югоизток - зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,50 лева (десет лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева.

19. Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Меден рудник", между ОДЗ №18 и СОУ "Петко Росен", с площ 47,08 кв. м., при граници: изток - междублоково пространство към бл.408, запад -зелени площи, север - междублоково пространство към СОУ "Петко Росен", юг - междублоково пространство към ОДЗ №18, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 85,00 (осемдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,50 лева (осем лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 255,00 (двеста петдесет и пет) лева.

20. Павилион тип А, №1, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 лева (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777,00 (седемстотин седемдесет и седем) лева.

21. Павилион тип Б, №2, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 3, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 1, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 лева (единадесет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лева.

22. Павилион тип Б, №6, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион №7, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 лева (единадесет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лева.

23. Павилион тип А, №7, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - вход подземен паркинг, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 6, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 лева (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777,00 (седемстотин седемдесет и седем) лева.

24. Нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ул. "Странджа" № 15, до вх. Д, партер, актуван с Акт № 1258/14.04.1999г., представляващ самостоятелен обект № 2, с площ 68.11 кв. м., при граници: изток - външен зид, запад - магазин, север - външен зид, юг - стълбищна клетка до вх. Д, предназначен за офис, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 572,00 (петстотин седемдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 57,20 лева (петдесет и седем лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1716,00 (хиляда седемстотин и шестнадесет) лева.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 31.10.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 29.10.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 30.10.2018 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886/208845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 07.11.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 05.11.2018 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 06.11.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.