ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

1968/05.06.24 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 25 от дневния ред на проведеното на 23.04.2024 г. заседание (Протокол № 10),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) І (едно римско), целият с площ 622 (шестстотин двадесет и два) кв.м в кв. 2 (две) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад – край на регулация; изток - УПИ V-1251; югоизток - УПИ ІІ-общ.; югозапад - улица, актуван с Акт № 10430/09.04.2024 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1541 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет четири едно), целият с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3056, 07079.705.1540, 07079.705.1251, 07079.13.1723, с начална тръжна цена 59 090 лв. (петдесет и девет хиляди и деветдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2954,50 (две хиляди деветстотин петдесет и четири лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5909,00 (пет хиляди деветстотин и девет) лева и цена на тръжната документация - 118,18 (сто и осемнадесет лв. и осемнадесет ст.) лева, без ДДС.

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІІ (две римско), целият с площ 479 (четиристотин седемдесет и девет) кв.м в кв. 2 (две) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад – УПИ І-общ.; изток - УПИ V-1251 и УПИ ІV-54; югоизток - УПИ ІІІ-1253; югозапад - улица, актуван с Акт № 10431/09.04.2024 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1540 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет четири нула), целият с площ 482 (четиристотин осемдесет и два) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3056, 07079.705.1253, 07079.705.1252, 07079.705.1251, 07079.705.1541, с начална тръжна цена 45 510 лв. (четиридесет и пет хиляди петстотин и десет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2275,50 (две хиляди двеста седемдесет и пет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4551,00 (четири хиляди петстотин петдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 91,02 (деветдесет и един лв. и две ст.) лева, без ДДС.

3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІ (шест римско) в кв.6 (шест), целият с площ 1113 (хиляда сто и тринадесет) кв.м по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север - край на регулация; изток – УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ; юг -улица; запад - УПИ V, актуван с Акт № 2280/06.03.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1349 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три четири девет), с площ 1109 (хиляда сто и девет) кв.м в КККР на кв. Банево, гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1348, 07079.705.3002, 07079.705.1352, 07079.705.1351, 07079.705.2034, 07079.705.1350, 07079.13.1753, с начална тръжна цена 122 430 лв. (сто двадесет и две хиляди четиристотин и тридесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 6121,50 (шест хиляди сто двадесет и един лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 12 243,00 (дванадесет хиляди двеста четиридесет и три) лева и цена на тръжната документация – 244,86 (двеста четиридесет и четири лв. и осемдесет и шест ст.) лева, без ДДС.

4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІ (седем римско) в кв.6 (шест), целият с площ 1370 (хиляда триста и седемдесет) кв.м по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север - край на регулация; югоизток – улица; юг - УПИ VІІІ; запад - УПИ VІ, актуван с Акт № 7134/25.07.2012 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1350 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три пет нула), с площ 1370 (хиляда триста и седемдесет) кв.м в КККР на кв. Банево, гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1349, 07079.705.1351, 07079.705.3002, 07079.13.2034, 07079.13.1753, с начална тръжна цена 150 700 лв. (сто и петдесет хиляди и седемстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 7535,00 (седем хиляди петстотин тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 15 070,00 (петнадесет хиляди и седемдесет) лева и цена на тръжната документация – 301,40 (триста и един лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

5. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ (осем римско) в кв.6 (шест), целият с площ 1080 (хиляда и осемдесет) кв.м по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ VІІ; югоизток – улица; юг - УПИ ІХ; запад - УПИ VІ, актуван с Акт №7133/25.07.2012г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1351 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три пет едно), с площ 1080 (хиляда и осемдесет) кв.м в КККР на кв. Банево, гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1352, 07079.705.3002, 07079.705.1350, 07079.705.1349, с начална тръжна цена 118 800 (сто и осемнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5940,00 (пет хиляди деветстотин и четиридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 11 880,00 (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева и цена на тръжната документация – 237,60 (двеста тридесет и седем лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

6. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ (девет римско) в кв.6 (шест), целият с площ 755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ VІІІ; югоизток – улица; юг - улица; запад - УПИ VІ, актуван с Акт № 7135/25.07.2012 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1352 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три пет две), с площ 755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м в КККР на кв. Банево, гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3002, 07079.705.1351, 07079.705.1349, с начална тръжна цена 75 500 лв. (седемдесет и пет хиляди и петстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3775,00 (три хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 7550,00 (седем хиляди петстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 151,00 (сто петдесет и един) лева, без ДДС.

7. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVІІІ-4079 (осемнадесет римско за имот планоснимачен номер четири хиляди и седемдесет и девет), целият с площ 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м в кв. 8 (осем) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - край на регулация; изток - УПИ ІІ-4080; юг - УПИ ХVІ-122 и улица-тупик от о.т. 273 до о.т. 274; запад - УПИ І-121, актуван с Акт №9184/10.05.2019г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4079 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула седем девет), целият с площ 492 (четиристотин деветдесет и два) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.122, 07079.705.3005, 07079.705.4080, 07079.13.1783, 07079.705.121, с начална тръжна цена 46 930 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тридесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2346,50 (две хиляди триста четиридесет и шест лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4693,00 (четири хиляди шестстотин деветдесет и три) лева и цена на тръжната документация – 93,86 (деветдесет и три лв. и осемдесет и шест ст.) лева, без ДДС.

8. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ (осем римско), целият с площ 956 (деветстотин петдесет и шест) кв.м в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - улица; североизток - улица; юг, югоизток - УПИ ІХ-19 и УПИ Х-18; запад - УПИ VІІ-16, актуван с Акт № 10174/07.02.2023 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1576 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет седем шест), целият с площ 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи - 07079.705.3045, 07079.705.16, 07079.705.18, 07079.705.11, с начална тръжна цена 109 940 лв. (сто и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5497,00 (пет хиляди четиристотин деветдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 10 994,00 (десет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева и цена на тръжната документация – 219,88 (двеста и деветнадесет лв. и осемдесет и осем ст.) лева, без ДДС.

9. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХV (петнадесет римско), целият с площ 378 (триста седемдесет и осем) кв.м в кв. 29 (двадесет и девет) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници: север – УПИ ІХ-342; изток - УПИ Х-344; юг - улица; запад - УПИ ХVІ-343, актуван с Акт № 9113/23.01.2019 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1578 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет седем осем), целият с площ 379 (стриста седемдесет и девет) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.4021, 07079.705.344, 07079.705.342, 07079.705.343, с начална тръжна цена 39 690 лв. (тридесет и девет хиляди шестстотин и деветдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1984,50 (хиляда деветстотин осемдесет и четири лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3969,00 (три хиляди деветстотин шестдесет и девет) лева и цена на тръжната документация – 79,38 (седемдесет и девет лв. и тридесет и осем ст.) лева, без ДДС.

10. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) V-379 (пет римско за имот планоснимачен номер триста седемдесет и девет), целият с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м в кв. 18 (осемнадесет) по плана на в.з. “Минерални бани“, гр. Бургас, отреден "за вилно строителство", при граници: север – УПИ ІV-378; изток - УПИ ХХV-380; юг - УПИ VІ-381,38; запад - улица, актуван с Акт № 9917/12.04.2022 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.701.429 (нула седем нула седем девет точка седем нула едно точка четири две девет), целият с площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.1426, 07079.701.166, 07079.701.430, 07079.701.164, 07079.13.174, с начална тръжна цена 86 540 лв. (осемдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4327,00 (четири хиляди триста двадесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 8654,00 (осем хиляди шестстотин петдесет и четири) лева и цена на тръжната документация – 173,08 (сто седемдесет и три лв. и осем ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение №2/, декларация /приложение №3/, договор-проект /приложение №4/, наддавателно предложение /приложение № 5/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 18.06.2024 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 14.06.2024 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 17.06.2024 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 26.06.2024 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 24.06.2024 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.06.2024 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува на електронните страници на Община Бургас и Общински съвет – Бургас, в местните средства за масово осведомяване и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас