На 10.04.2024 г. се проведе последната от предвидените три инициатива за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда. Инициативата е част от дейностите по проект BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., който Община Поморие изпълнява, в партньорство с Местна инициативна рибарска група Поморие и International Development Norway AS.

Основна цел на проектното предложение е изпълнението в целевата акватория по проекта на 3 инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда от земни източници и на тази база, разработването и провеждането на 2 образователни кампании и 1 национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

Инициативите за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда са насочени към отпадъци, имащи способността да изплуват на повърхността на водата.

Чрез третата инициатива за намаляване на количеството отпадъци в морската среда от земни източници се осъществи почистване на целевата локация - река Ахелой, посредством закупени по проекта високотехнологични водни дронове. По поречието на река Ахелой са разположени 1 град и 3 села, в това число с. Драганово в общ. Бургас; с. Медово, с. Александрово и гр. Ахелой в общ. Поморие, генериращи отпадъци от земни източници, отвеждани по реката в Черно море.

Първите две инициативи са реализираха в съответните целеви локации по проекта:

  • Рибарско пристанище Поморие и Пасажерско пристанище;
  • Поморийско езеро - естествена крайбрежна лагуна, разположена северно от град Поморие.

Чрез закупените за целта и пуснати в експлоатация специални високотехнологични водни дронове и в бъдеще ще продължи периодичното провеждане на инициативи в целевата акватория на територията на община Поморие, за събиране на отпадъци, имащи способността да изплуват на повърхността на водата, както и чужда и вредна растителност.

Дроновете притежават редица сензори за мониторинг на качеството на водата, като тази им характеристика е от особено значение, предвид факта, че замърсената морска среда от една страна води до понижаване на популацията на морските видове, обитатели на Черно море, а от друга, до разрушаване на естествената среда на защитените видове на Поморийското езеро. Високата степен на замърсяване е причина и за намаляването на привлекателността на региона, чиито структуроопределящ икономически отрасъл е туризмът.

Реализацията на проекта благоприятства разкриване на потенциала на територията чрез интегрирано извършване на дейности, насочени към намаляване на морските отпадъци.

Въведената иновативна технология за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда, би могла успешно да се използва и с обучителна цел, чрез включване на деца и ученици в провежданите в бъдеще инициативи с високотехнологичните водни дронове. Така, по атрактивен и интересен начин ще се привлекат вниманието и ангажираността на децата и учениците към темата за замърсяването на околната среда и необходимостта от ограничаване на отпадъците. Формирането на образовано бъдещо поколение, с активна гражданска позиция по обществено значимите проблеми, в това число и все по-приоритетния проблем за опазването на околната среда и климатичните промени, е изключително важно, предвид природните даденостите и стратегическото местоположение на община Поморие, отреждащи й място сред общините в България с най-голямо и богато биоразнообразие.

Проектът се изпълнява в партньорство с организация от държавите донори - International Development Norway AS, която притежава експертен опит в изпълнението на проекти в областта на кръговата икономика, опазването на околната среда, технологиите и устойчивото развитие.

Експертите от International Development Norway AS отбелязват, че при реализацията на съвместния проект са станали свидетели на мащаба, отдадеността и приложените иновации за намаляване на отпадъците от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие. Постигнатите резултати по проекта са свидетелство за това, което може да бъде постигнато чрез съвместни усилия и споделена визия за по-чисто и по-устойчиво бъдеще. Проектът би могъл да се определи като катализатор на промяна, тъй като прилага нови и ефективни начини за събиране на пластмасови и други видове отпадъци от водната повърхност.

Ограничаването на замърсяването на световния океан е глобално предизвикателство. Значителни крачки към преодоляването му биха могли да се направят чрез прилагане на иновативно мислене и въвеждане на нови технологии. Това определя и значимостта на реализирания партньорски проект.

Оценката на партньорите от International Development Norway AS определя въвеждането и успешната експлоатация на водните дронове за събиране на повърхностни отпадъци, като значително постижение. Този инструмент ще служи като пример и за други общности по целия свят, за приложени иновации в действие. Според норвежките партньори, обменът на опит и идеи е в основата на растежа и развитието. Те изразяват увереност, че обменената информация, добри практики и осъщественото ползотворно сътрудничество в рамките на проекта ще породят по-нататъшни съвместни действия за надграждане на постигнатия напредък. Обединяването от общи цели, позволява да няма ограничение в постигането на положително въздействие върху околната среда и обществото.

www.eeagrants.bg

Тази публикация е реализирана в рамките на проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.