Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомври 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

С извършване на структурни преобразования в сферата на висшето образование, през 1997 година с Постановление на МС № 16, Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Бургас беше преобразуван в колеж, с наименование “Технически колеж” – Бургас, който влиза в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Актуализирани са специалностите, по които се обучават студентите в Колежа.

Технически колеж разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите имат достъп до безжична интернет мрежа.

През предстоящата учебна година в колежа ще се приемат и обучават студенти по шест специалности:

- КОМПЮТЪРЕН СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ;

- ЕЛЕКТРОТЕХНИКА;

- МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ;

- ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;

- АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА;

- РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

Завършилите специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ са подготвени да работят в компютърната промишленост, в разработката на програмни средства, диагностициране и оценка на състоянието на компютърни системи и средства на компютърната техника и програмните продукти за тях. Могат да обслужват и компютърна техника със специално предназначение (авиация, флот и специфично армейско предназначение). Обучението по тази специалност включва:

-общотеоретична подготовка по математика, физика, информатика и електротехника;

-обща и специализирана подготовка по: полупроводникови елементи и интегрални схеми; аналогова и цифрова схемотехника; микропроцесорна схемотехника и компютърна техника; компютърни архитектури; бази данни; програмни езици; компютърни мрежи; компютърна графика и мултимедия.

Професионалният бакалавър по Компютърни системи и технологии получава умения за работа с приложни програмни продукти; системи за управление на база данни; системна и техническа документация; монтаж и демонтаж на компютърни системи и периферни устройства към тях; да работи с различни програмни продукти в областта на текстообработката, електронните таблици, база данни, мултимедия и офис техника.

Специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА е широкопрофилна. Студенти, получават квалификация за изпълнение на проектантска, конструкторска, производствено-технологична и организационно-управленска дейност. Обучението включва курсове в областта на електронните елементи, полупроводниковите прибори и интегрални схеми, микропроцесорната и компютърната техника, силовата, промишлената и медицинската електроника, работа и програмиране в Интернет.

Завършилите специалност „Електротехника“, получават квалификация да работят във всички области, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици, диспечери. Обучението включва курсове по фундаменталните дисциплини (математика, физика, информатика, инженерна графика, ел. измервания, промишлена електроника и др., специализирани технически дисциплини, като ел. машини и апарати, проектиране, производство, ремонт и експлоатация на ел. машини и апарати, ел. домакински уреди, както и курс по управление и проучване на малка фирма.

Специалност МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ е в списък на професионалните направления и защитените специалности на Министерството на образованието и науката, което предлага на студентите редица допълнителни привилегии и бонуси.Завършилите тази специалност са подготвени да решават успешно проекто-конструкторски, производствено-технически и организационно-управленчески задачи от всички области на промишлеността. На студентите се дава възможност да получат освен фундаменталните, общотехническите и специализираните в областта на машиностроенето знания и допълнителна специализация по поддръжка на автоматизирани електропневматични системи за управление, програмиране и настройка на машини с ЦПУ, работа с графични системи за автоматизирано конструиране и документиране, компютърни интегрирани технологии и управление и отчетност на фирми.

Обучението осигурява възможност за изпълнение на следните дейности: разработка на конструктивна и технологична документация на машини, уреди и инструменти; експлоатация, поддръжка, програмиране, настройка и ремонт на уреди, устройства, машини, съоръжения и системи; организационно-управленческа и контролна дейност в производствени фирми в областта на машиностроенето.

Професионалните бакалаври са подготвени да се реализират като ръководители в областта на машиностроенето в съответствие с тяхната квалификация, организатори на производство, технолози, механици, контрольори по качество, лаборанти, рекламни агенти на машиностроителни изделия и др.

Специалностите ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ и РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА подготвя специалисти в областта на транспорта. Студентите получават знания в областите на фундаменталните и общотехническите науки в областта на автомобилостроенето е експлоатацията на транспортната техника.Завършилите студенти могат да се реализират в областта на транспорта като: организатори и ръководни кадри; контролни органи, провеждащи годишни технически прегледи; технически кадри и в други ведомства; висококвалифицирани специалисти при обслужването на автомобилни електронни системи, двигатели с вътрешно горене и трансмисии, системи за сигурност и др.; специалисти по организация и управление на транспортни фирми, безопасност на движението; консултанти при продажба на автомобили и резервни части.

Обучението на студентите включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика; общотехническа подготовка в областта на автомобилната техника; специализирана техническа подготовка, включваща изучаването на съответстващите на специалността курсове; подготовка по икономика, мениджмънт, маркетинг, работа със съвременни програмни продукти, езиково обучение.

Студентите в Техническия колеж се обучават от опитни хабилитирани преподаватели, доказали се в научната и преподавателската дейност, с професионален опит в съответните инженерни направления. Много от обучаващите преподаватели, се явяват научни консултанти и сътрудници в редица реномирани фирми и предприятия в страната и чужбина, което още веднъж доказва техния професионален опит и познания.

Условия за обучение в Техническият колеж са:

- срок за редовно обучение – 3 години;

- срок за задочно обучение – 3 години;

- Завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно – квалификационна степен “професионален бакалавър”;

- осигурени са общежитие, възможност за получаване на стипендия и ползване на университетската спортна база, студентските столове и др.;

- Работа със съвременни програмни продукти и засилено изучаване на английски език; Студентите могат да участват в Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, като получат възможност да посетят и да обменят опит със студенти и преподаватели от изтъкнати европейски университети.

- Възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

Документи за кандидатстване за специалностите в Технически колеж се подават в Учебно-информационен център на Университета – студентско общежитие, бл. №1, партер, или онлайн, чрез сайта на Университета https://www.st.uniburgas.bg . Подробна информация, може да се получи на адрес:

https://btu.bg/index.php/bg/priem-2023/pbak-priem


Адрес: Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов“, №1
Телефони за информация:
0886615966; 0885668055

Работно време на комисиите по прием на документи: всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч.
На 17.06. (събота) и 24.06. (събота) от 09:00 до 14:00ч.
e-mail: ksk@btu.bg