ОДМВР – Бургас обявява конкурс за назначаване на държавна служба за общо 2 / две/ вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка:

1. Отдел „Криминална полиция“

Сектор „Престъпления против собствеността и културно-историческите ценности"

- „разузнавач VI - IV степен“ - 1 (една) вакантна длъжност;

2. Второ районно управление – Бургас

Сектор „Криминална полиция“

Група „Противодействие на криминалната престъпност – Братя Миладинови“

- „разузнавач VI - V степен (ДПС)“ - 1 (една) вакантна длъжност.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

- да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса;

- да притежават диплома за завършено висше образование;

- да притежават професионална квалификация само за длъжността по т. 2: учител по…/ педагог/ психолог;

- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ - „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден от 14.00 часа до 16.00 часа, в срок до 13.04.2022 г. включително.