Депутатите приеха на първо четене промени в 3акона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата.

С част от предложените разпоредби в законопроекта се регламентират на национално ниво приетите в Европейския съюз принципи при определянето на пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност или от корабите. Предлага се размерът на таксата да е такъв, че да не насърчава изхвърлянето на отпадъци в морето, съответно - в река Дунав. Таксата трябва да покрива непреките административни разходи и значителна част от преките експлоатационни разходи, определени в наредбата за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, като тази част трябва да е поне 30 на сто от общите преки разходи за действителното предаване на отпадъци през предишната година. Размерите на таксата могат да бъдат различни в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, предоставяните услуги на кораби извън установеното работно време в пристанището или опасността, която представляват отпадъците. Таксата може да бъде намалена в зависимост от вида търговска дейност, за която се използва корабът, например при извършване на търговски морски превоз на къси разстояния или когато конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба доказват, че на него се генерират намалени количества отпадъци, които се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин.

В проекта на закона е разписана разпоредба, която предвижда таксата да се заплаща за всички кораби, които посещават или оперират в българско пристанище, независимо дали е ползвано пристанищно приемно съоръжение, или не, поради което таксата е непряка.

Със законопроекта се регламентират и случаите на освобождаване на корабопритежател от заплащане на таксата. Това са случаите когато са изпълнени едновременно условията корабът да извършва редовни превози, свързани с чести и редовни посещения на български морски пристанища, и корабопритежателят да има сключено споразумение за предаване на отпадъците и плащане на съответните такси в пристанище по маршрута на кораба. Предвидено е лицата, събиращи таксата на пристанището, да са тези, които могат да извършат освобождаване от заплащането й - Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и собствениците на пристанища. Същевременно с други разпоредби от законопроекта се определя частта от разходите, която не се покрива от таксата, ако има такава, да се заплаща въз основа на действително предадените от кораба видове и количества отпадъци.