Успешно приключва изпълнението на проект “Мерки за запазване и възстановяване на природното богатство в Бургас и Енез”, реализиран по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. В него си партнираха Областна администрация Бургас и областната управа на Енез, Република Турция.

Основните проектни дейности изпълнени в рамките на проекта включват: Финализиране на инвестиционен проект почистване на канал „Езеро Вая – Черно море“ в Бургас; провеждане на изследване на екологичните условия и състояние на водите на езерото Гала до Енез; провеждане на специализирано обучение на тема системи за управление на отпадъци; кампании за почистване на брега от отпадъци, информационна кампания за повишаване на информираността. Осъщественото допринесе за подобряване на екологичните условия.

Съгласно договора за финансиране, през 2017 г. Областна администрация Бургас стартира изпълнението на първия етап от почистването на канала “Езеро Вая – Черно море”. Съоръжението, което години наред при проливни дъждове, надводняваше значителни площи, с което бяха нанасяни и сериозни имуществени щети, не беше почиствано близо 20 години. Няколко сигнала до областния управител Вълчо Чолаков го ангажираха да потърси европейско финансиране за дългосрочно справяне със ситуацията. Така се стигна до идеята за проекта, който към днешна дата е успешно приключен. Първият етап за подобряване на хидравличните характеристики на канал „Вая“ е напълно завършен. Дължината на реновирания участъкае 375 м., а стойността на извършеното възлиза на 165 067,02 евро. Освен основното почистване на съоръжението, по проекта е изграден и път, който да се използва за текуща поддръжка на канала. Отстранени са всички неизползваеми конструкции, включително пресичащи проводи извън експлоатация, изоставени савачни решетки, камъни, растителни отпадъци, битова техника ще доведе до подобряване на екологичните условия в езерото „Вая”.

В рамките на проекта се постигна и подобряване на цялостния капацитет за опазване на околната среда и биоразнообразието в двете езера чрез провеждане на паралелни структурирани анализи, изследвания на екологичните условия на водите и замърсителите, формулиране на препоръки и разработване на съвместен модел за оценка на екосистемните услуги. За целта на 7 и 8 октомври 2017 г. в Бургас се проведе уоркшоп с експерти от България и Турция, в рамките на който бяха посетени Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас; езерото Вая и бургаските влажни зони, Департамент по Опазване на водите към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Администрациите на Бургас и Енез от 9 до 11октомври, 2017организираха и обучение по опазване на околната среда и консервация на хабитати и биоразнообразие – езеро „Вая“ Бургас, България и езеро „Гала“ Енез, Турция.

От 17 до 19 октомври 2018 в гр. Енез , Турция се проведе тридневно обучение по време на което бяха представени резултатите от проучване на качеството на водите в езерата Вая- Бургас и Гала- Енез, обсъдена и приета беше методология за оценка на екосистемните услуги двете езера, както и концепция на модел за съвместни екосистемни услуги във Вая и Гала.

Проект „ Мерки за съхраняване и възстановяване на природното богатство в Бургас и Енез“ (Мore Care), CB005.12.1.115, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПА България – Турция 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“, отчита успешен край при изпълнение на всички заложени дейности.