След приключване на изключително големия проект за пътя Поморие – Каменар, предстои един не по-малко важен и ключов за развитието на Каменар проект, а именно – рекултивацията на старото сметище. Всички сме свидетели, през последните няколко години, как сметището се самозапалваше заради гниещите процеси, а вятърът носеше неприятните миризми към село Каменар. С рекултивацията на депото, този основен проблем ще бъде решен. Общата площ за рекултивация е близо 64 дка, а след техническата, следва и биологична рекултивация, която ще превърне терена в привлекателен извънградски парк. Това каза кметът Иван Алексиев по време на началната пресконференция по проекта за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каменар, която се състоя днес в сградата на НЧ „Просвета 1888“, филиал в село Каменар.

По време на събитието, ръководителят на проекта Георги Петков запозна присъстващите с целите, заложените дейности, стойността и срока за изпълнение.

Депото в село Каменар бе закрито със заповед на директора на РИОСВ – гр. Бургас през февруари 2015 г., защото не отговаряше на нормативните изисквания за експлоатация на депа. От тогава отпадъците, генерирани на територията на община Поморие се депонират на регионално депо „Братово-запад”, община Камено.

С изпълнението на настоящия проект, теренът ще бъде почистен от отпадъци и растителност и ще се изградят: опорна дига, направа на дрениращ канал, горен изолационен екран и газови кладенци, които ще предотвратяват изтичане на отделящия се леснозапалим газ метан.

С дейностите по проекта ще се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и значително ще се намалят вредните емисии в атмосферния въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо.

Тъй като депото се намира в близост до Защитена зона “Айтоска планина”, ще бъдат предприети допълнителни мерки за опазване на околната среда.

Стойността на проекта е близо 3,5 мл. лева безвъзмездна финансова помощ, от които 85% осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 15 % – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Срокът за изпълнение е 20.05.2022 г.

Проект BG16M1OP002-2.010-0049-C02 Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.