Бургаският апелативен съд измени присъда на Окръжен съд – Бургас и увеличи наказанията на Злати И. и Пенчо М., признати за виновни в извършване на кражби в големи размери за периода март 2017 г. - юни 2018 г.

Въззивният състав увеличи наложените наказания съответно на подсъдимия Злати И. от две години и осем месеца на четири години „лишаване от свобода“ и на подсъдимия Пенчо М. от пет години на девет години „лишаване от свобода“.

Предмет на кражбите, извършвани от подсъдимите, са парични суми, златни и сребърни накити, лаптоп, цигари, алкохолни напитки, шоколадови изделия. Ощетените юридически лица са заложна къща „Штедрия“ в гр. Айтос; „Деметра Ритеил“ ООД; “Интерснак България” ЕООД; „Спиди“ АД; „Петров ЕВГ“ЕООД.

Злати И. е признат за виновен в това, че в периода от 3 март 2017 г. до 21 март 2018 г., в гр. Бургас и в гр. Айтос, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Пенчо М. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство отнел движими вещи /собственост на „Деметра Ритеил“ ООД; “Интерснак България” ЕООД; „Спиди“ АД; „Петров ЕВГ“ ЕООД/ от владението на различни лица без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. Отнетите вещи са на обща стойност 27 452.49 лева, като двамата обвиняеми са се сговорили предварително за извършването на кражбите и деянията не съставляват маловажен случай. Злати И. е признат за невинен и е оправдан по обвинението за извършен обир от заложна къща „Штедрия“ в гр. Айтос на 31.05.2018 г. - 01.06.2018г. и за сумата от 500 561.27 лева

Пенчо М. е признат за виновен в това, че в периода от 18 януари 2018 г. до 1 юни 2018 г., в гр. Бургас и в гр. Айтос, в условията на продължавано престъпление и повторност, в съучастие като съизвършител със Злати И. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства, отнел движими вещи /собственост на „Спиди“ АД; „Петров ЕВГ“ ЕООД; заложна къща „Штедрия“, стопанисвана от фирма „Прима 2000-заложна къща“ ЕООД/ от владението на различни лица, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. Вещите са в големи размери - общо 421 946.91 лева, като двамата обвиняеми са се сговорили предварително за извършването на кражбите, и деянията не съставляват маловажен случай.

Съдът е признал подсъдимия Пенчо М. за невинен и го оправдал по обвинението за обира от служебните помещения на „Деметра Ритеил“ ООД през март 2017 г., и за сумата от 106 066.85 лева.

В решението си апелативните съдии са аргументирали обстойно по-високите наказания на двамата подсъдими.

За извършеното от подсъдимия Злати И. престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,4 и 5, вр.чл.26, ал.1 от НК законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода” от една до десет години. В направените изводи съдът е посочил, че определеното наказание в размер на две години и осем месеца лишаване от свобода е силно занижено, проява на прекомерна и неоправдана снизходителност и явно несправедливо. Според апелативните съдии наказание в размер на четири години „лишаване от свобода“ е съобразено с индивидуалната характеристика подсъдимия, степента на участието му в престъпната деятелност, и същото ще допринесе за постигане целите както на специалната, така и на генералната превенция.

По отношение на подсъдимия Пенчо М. за извършеното от него престъпление по чл.195, ал.2 от НК законът е предвидил наказание „лишаване от свобода” за срок от три до петнадесет години и възможност съдът да постанови и конфискация до една втора от имущество на дееца. При определяне на наказанието са отчетени отегчаващите отговорността обстоятелства, престъпната упоритост при осъществяване на деянията, квалифициращите обстоятелства, негативните данни за личността на подсъдимия, предвид предходните му осъждания, размера на отнетото имущество, както и невъзстановяването му. Въззивният състав обаче не е споделил извода на първата инстанция, че с наказание под средния предвиден за престъплението ще може да се постигне превъзпитателния процес в местата за лишаване от свобода. Според апелативните съдии най-подходящо би било наказание при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, но предвид направеното с протеста алтернативно искане за увеличаване на наказанието на девет години “лишаване от свобода“ и забраната да се утежнява положението на подсъдимия, настоящата инстанция е определила същото в предвидения среден размер, а именно девет години „лишаване от свобода“. Така определеното наказание, въззивния съд е намерил за адекватно за постигане за целите на генералната и специалната превенция.

С Решението си апелативните съдии изменят и първоначалния режим за изтърпяване на наказанието на подсъдимия Пенчо М. от общ на строг.

В останалата част присъдата е потвърдена.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.