Общинският съвет на Бургас прие нови правила за финансиране на неправителствени организации.

„Благодаря на всички, коио се включиха в този дебат. Това е стъпка напред по отношение на нашата дейност с организациите с нестопанска цел. Мисля, че се постарахме максимално да се съобразим с това, което ще е работещо“, каза зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева. Тя коментира и повдигнатия от общинския съветник Даниела Божинова тема защо се приемат правила, а не наредба.

„Не се притеснявам – такива правила действат за приема на деца в детски градини и първи клас и те работят“, каза Ананиева.

Причината за приемане на новите правила е свързана с актуализиране на начина за предоставяне на средства от общинския бюджет за финансиране на юридически лица с нестопанска цел. Целта е това да доведе до кратки срокове за провеждане на процедурата и най-вече повишаване на ефективността, контрола и отчетността при финансирането на неправителствени организации.

Според нея ежегодно до края на месец юни зам.- кметът по образование ще утвърждава правилата за отпускане на средства след одобряването им от ОбС Бургас.

Със средствата, които отпуска Община Бургас на тези организации, ще се подпомагат дейности, които имат нестопански характер. В наредбата ясно са формулирани срокът за кандидатстване /1-30.11/, процентът на финансиране на разходите, дейностите на организациите, критериите за допустимост и липсата на конфликт на интереси.

В проектонаредбата е записано още, че допустими за финансиране ще бъдат само извършените административни разходи и разходи за дейност. Предоставените средства няма да могат да бъдат използвани за възнаграждения за членове на управителните органи, закупуване на материални активи, извършване на стопанска дейност, осигуряване на транспортни разходи в чужбина или финансово подпомагане на физически и юридически лица.

В срок от 1 до 30 ноември заинтересованите неправителствени организации ще могат да подават заявление за финансово подпомагане до кмета на Община Бургас и да приложат план-сметка за предвидените разходи, годишен доклад за дейността, финансов отчет и декларация за получени държавни помощи.

Постъпилите предложения ще се разглеждат от 9-членна комисия.

Размерът на предоставените средства ще се определя по точкова система с максимален брой 30 точки за един кандидат, а критериите за оценяване ще бъдат капацитет, изпълнимост на дейностите, съответствие със заложените цели и ефективност на разходите.