Ден преди Нова година БНБ обяви бюджета си за 2022-а, за разлика от правителството, което още не може да даде средносрочната си бюджетна прогноза и да предложи бюджет за настъпващата година. Но доколкото БНБ е независима институция, в която няма прекъсване на административните процеси, а и за разлика от повечето регулативни държавни органи Централната банка сама си вади хляба, (не е на бюджетна субсидия), демонстрираната устойчивост в такива важни процеси като бюджетирането е нещо съвсем обичайно.

Бюджета на БНБ по традиция се дели на две части. Първата и по-голямата са разходите за издръжка, а втората са разходите за инвестиции. Тъй като бюджета на БНБ е доста обстоен и сам по себе си изключително интересен тук ще се занимаем само с една част от него а именно с разходите за персонал. На първо място, защото това е най-голямото перо в разходите за издръжка и на второ, защото по традиция тези разходи привличат най-голям интерес на широката общественост, понеже там са разходите за заплати. А разходите за заплати, особено на управителя, подуправителите и членовете на УС на БНБ (заради сериозният им размер) винаги са били обект на изключително любопитство от страна на граждани, политици, медии и т.н. Българинът обича да гледа в чуждите кесии. Това е една от некрасивите черти на нашата съвременна народопсихология, която политическия елит за съжаление активно стимулира.

Но да караме поред, като в името на коректността максимално ще се придържаме към оригиналния текст на БНБ.

Разходите за издръжка на БНБ за 2022 г. са определени на 136 012 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2021 г. размерът им е увеличен с 4171 хил. лв., или с 3.2%, което е комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за: разходи за персонал, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, други административни разходи, разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР и ЕБО, разходи за материали и разходи за социална дейност, и от намалението на разходите, предвидени за издръжка на паричното обращение.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са на стойност 28 035 хил. лв. и представляват 20.6% от общите разходи за издръжка на Банката, като спрямо 2021 г. намаляват с 18.1%.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2022 г. са 47 003 хил. лв., или 34.6% от общия бюджет, и нарастват с 6.5% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2021 г.

И тук идваме да съществената за нашия материал част. Разходите за персонал за 2022 г., които включват разходи за списъчен състав, разходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 "Доходи на наети лица" и разходи за несписъчен състав, са 50 699 хил. лв., като се увеличават с 6986 хил. лв. Тези разходи представляват 37.3% от общите разходи за издръжка на Банката. Веднага трябва да кажем, че всички разходи по това перо се формират на базата на законови и подзаконови правила, а не на персоналното виждане на ръководството на БНБ, кой колко трябва да получава.

В Бюджета на БНБ изрично е подчертано, че предвидените средства за възнаграждения отразяват нормативните изисквания в ЗБНБ, нарастването на работните заплати в сектори, които са в пряка конкуренция за работна ръка с БНБ, в това число общо в икономиката и в бюджетния сектор, както и инфлацията при потребителските цени. В условията на динамичен трудов пазар като основни предизвикателства се очертават новите тенденции в заетостта, включително прилагането на работа от разстояние. Сред водещите приоритети в областта на формирането на трудовите възнаграждения на служителите на БНБ остава необходимостта от осигуряване на възможности за развитие, което, от една страна, да спомогне за задържане на квалифицираните кадри, а от друга - да отговори на техните потребности за професионално развитие.

Средствата са планирани без промяна на основни нормативни изисквания, регламентиращи заплащането на труда, а именно: 650 лв. размер на минималната работна заплата; 3000 лв. размер на максималния осигурителен доход; запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване; 8% размер на здравноосигурителната вноска (при разпределение на осигурителните вноски между осигурител и осигурено лице в съотношение 60:40).

Във връзка с това предвидените средства за списъчния състав възлизат на 48 913 хил. лв. и се увеличават с 6760 хил. лв. спрямо 2021 г. Изменението включва 6511 хил. лв., от които 1858 хил. лв. са за 5-процентно увеличение на основните заплати на всички служители и 4653 хил. лв. за кариерно развитие. Предвиденото увеличение на основните заплати на всички служители, с изключение на членовете на УС на БНБ, в размер на 5% отразява ускоряването на инфлацията при потребителските цени спрямо края на 2020 г., която от началото на годината до октомври достига 5.2%. Предвид очакваната тенденция в бюджета са заложени 1858 хил. лв., като нарастването на разходите за списъчния състав (без членовете на УС на БНБ) спрямо 2021 г. е с 4.4%. Предвидените средства за кариерно развитие на служителите на БНБ са свързани със запазване на конкурентните позиции на институцията на пазара на труда и с поддържането на висококвалифициран персонал от банкови специалисти, необходим за изпълнението на функциите на БНБ.

Равнищата на заплащане са съобразени с нивото на средната работна заплата общо в икономиката към юни 2021 г., което отбелязва повишение с 11.2% на годишна база. В секторите "финансови и застрахователни дейности" и "държавно управление", с които БНБ е в пряка конкуренция за работна сила, увеличението на средната брутна работна заплата за същия период е съответно с 5.1% и с 20.5%. Във връзка с това е предвидено увеличение на средствата за основни заплати на списъчния състав (без членовете на УС на БНБ) спрямо 2021 г. с 12%, което ще доведе до нарастване на разходите с 4653 хил. лв., или с10.5%.

В изпълнение на нормативните изисквания, регламентиращи заплащането на труда, в бюджета са предвидени средства за допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит (по 1% за прослужена година) в размер на 249 хил. лв.(0.6%).

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ възнагражденията на служителите в БНБ не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки. Проведеното проучване относно нивата на възнагражденията в банките към 1 юли 2021 г. показва изоставане на възнагражденията в групата на ръководителите.

Максимално допустимото общо средно месечно възнаграждение на членовете на УС на БНБ изостава с 4.31% спрямо достигнатите общи средни месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България. В изпълнение на чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ и в съответствие с Решение№ 73 на УС на БНБ от 30 юли 2015 г., съгласно което възнагражденията на членовете на УС се променят при отклонение над 5% от достигнатите общи средни месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България, месечните възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на УС на БНБ остават без изменение за2022 г., като запазват размерите си от 2021 г. - 20 313 лв. за управителя, по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове.

За групите "ръководен персонал", "специалисти" и "поддържащ персонал" постигнатите общи средни месечни възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките. Поради това не се предвиждат допълнителни средства в бюджета за увеличение на заплатите на служителите в изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ.

На основание на гореизложеното и във връзка с предвиденото в бюджета за 2022 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2022 г. да станат, както следва: за група "ръководен персонал" - 7262 лв.; за група "специалисти" - 3346 лв.; за група "поддържащ персонал" - 1862 лв.

Разходите за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 "Доходи на наети лица" за 2022 г. са в размер на 1586 хил. лв., като са увеличени с 226 хил. лв. вследствие на предвижданото нарастване на възнагражденията на служителите спрямо утвърдените за 2021 г.

Планираните разходи за възнаграждения на несписъчния състав на Банката са на стойност 200 хил. лв. и остават непроменени спрямо предходната година.

За социална дейност са предвидени 2521 хил. лв., или 1.8% от общите разходи за издръжка на БНБ, като спрямо утвърдения бюджет за 2021 г. се увеличават с 1.9%.

Разходите за социална дейност включват групово застраховане на служителите срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността им, допълнително доброволно пенсионно осигуряване, издръжка на социални обекти, медицинско обслужване, средства за социален статус на служителите.