Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ отново направи безпристрастна комплексна оценка на Община Поморие, вземайки предвид нейната кредитоспособност, цялостно икономическо и инфраструктурно състояние и управленска ефективност. На база анализирания набор от качествени и количествени рейтингови фактори, за втора поредна година БАКР прогнозира стабилна перспектива BB + и запази присъдените на Община Поморие рейтинги, както следва:

Дългосрочният рейтинг е с оценка А-, което означава добра финансова стабилност и способност за генериране на собствени приходи. Слаба зависимост към централния бюджет и слаба чувствителност към изменения в икономическата среда.

Краткосрочният рейтинг е оценен с А-1 – Финансова стабилност и много добра позиция. Слаба или незначителна чувствителност към изменения в икономическата среда.

БАКР изготви сравнителен анализ по основни финансови показатели, изчислени на глава от населението. Съпоставена със средните за страната и с група общини, имащи сходен брой население, община Поморие се позиционира подчертано благоприятно по всички критерии.

Цифрите от доклада сочат, че през 2014 г. за втора поредна година се отчита положителен ръст на населението (0.04%, 0.75% през 2013г.), докато средно за страната се наблюдава спад от 0.60% (0.50% за 2013г.). Общината се характеризира и с по-висок дял на трудоспособното население спрямо средното за страната. Друг положителен фактор представлява делът на населението на възраст под трудоспособната, надхвърлящ леко средния дял за страната. Тези тенденции се запазват и през 2015 година, в която ръст от 4.3% отчитат и собствените приходи на Поморие.

Община Поморие продължава да финансира значителна част от капиталовата си програма със средства по европейски програми: след 88.3% през 2013 г. и 85.4% през 2014 г., през 2015 г. делът им достига 95.5%. През последната година самата капиталовата програма чувствително се разширява с всички източници на финансиране.

БАКР изготви и финансова прогноза на общината за периода 2016-2018 г. Получените в нея резултати показват, че при развитие, сходно с прогнозираното, Поморие ще реализира положителен оперативен резултат през следващите три години.