Представители на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бяха отличени с три престижни награди на международната научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V“. Форумът се състоя традиционно в Разград, където домакин е филиалът на Русенския университет.

Учените от Бургас бяха наградени с 3 престижни награди The best paper„ и грамоти от ректора на Русенския университет – акад. Христо Белоев. Награди получиха авторите на следните доклади:

Проф. д-р Ирена Марковска, зам.- ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с пленарен доклад на тема „Директен синтез на графен чрез комбинирано използване на електролиза и ултразвук“.

В категорията за Млади учени и докторанти беше отличен докладът ”Възможности за получаване на керамични материали, включващи графенови и карбонатни наноструктури” представен от докторантите Маргарита Георгиева и Мариела Минова в колектив с доц. Адриана Георгиева, гл.ас Фила Йовкова и гл. ас Краси Панайотова

В категорията за „Утвърден учени награда получи доклада: ”Синтез и физикохимично охарактеризиране на нови циркониеви и хафниеви телурити” с автори Георги Русев и доц. Светлана Гениева.

Ежегодният научен форум се организира съвместно със Съюз на учените в България - клон Разград, Регионален академичен център на БАН – Разград, Ротари клуб – Разград и Дом на науката и техниката.

На заседанията в двете секции бяха представени 24 доклада с актуална научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Силистра и др. В работата на конференцията взеха участие и учени от чужбина - Украйна, Молдова и Италия.

Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.