Община Бургас кандидатства с проект за монтиране на мобилни лифтове във всички градски басейни. Те си имат външни рампи, по които може да се влезе с инвалидна количка, но с новите устройства хората с ограничена подвижност биха могли лесно и удобно да се потапят във водата и да излизат от нея.
За реализацията на този проект се търсят средства от програмата "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика: мярка М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ". При спечелването му Община Бургас поема ангажимента да осигури от своя страна необходимия процент съфинансиране.
Междувременно преди броени дни местният парламент подкрепи инициативата на Община Бургас да кандидатства по същата мярка на "Красива България" за изграждането на достъпна среда към четири училища - СОУ "Епископ Константин Преславски", ОУ "Найден Геров", ОУ "Христо Ботев" в квартал "Ветрен" и СОУ "Добри Чинтулов". Всички изброени сгради са обновени през последните години, а следващата цел е да се подобрят външните подходи към тях.
Подготвените от Община Бургас проекти са със следния бюджет на планираните дейности:
- "Изграждане на достъпна среда в СОУ "Епископ Константин Преславски", бюджет до 135 000 лв., от които съфинансиране от Община Бургас до 15 000 лв.
- "Изграждане на достъпна среда в ОУ "Найден Геров", бюджет до 100 000 лв., от които съфинансиране от Община Бургас до 11 000 лв.
- "Изграждане на достъпна среда в ОУ "Христо Ботев", кв. "Ветрен", бюджет до 71 000 лв., от които съфинансиране от Община Бургас до 8 000 лв.
- "Изграждане на достъпна среда в СОУ "Добри Чинтулов", бюджет до 97 000 лв., от които съфинансиране от Община Бургас до 11 000 лв.
Към момента в изброените училища на територията на община Бургас липсва или е частично изградена достъпна среда, което затруднява посетители и ученици със затруднена мобилност. Предвидени са за изпълнение следните мерки:
СОУ "Епископ Константин Преславски"
Изграждане на рампа за хора с намалена подвижност при заден вход за осигуряване на достъп до първи етаж, двор и зала за хранене. Изграждане на външен асансьор за осигуряване на достъп до всички етажи. Изграждане на санитарно помещение за хора с намалена подвижност в помещение, използвано за съхранение на санитарни принадлежности на персонала.
ОУ "Найден Геров"
Маркиране на съществуваща рампа при централен вход и съществуващо санитарно по-мещение, осигуряващи достъп до централния вход и решаващи необходимостта от специализирано санитарно помещение. Изграждане на външен асансьор в триетажен кор-пус за осигуряване на достъп до всички етажи на корпуса. Предвиждане за закупуване на верижен стълбищен транспортьор за преодоляване на междинно ниво при двуетажен корпус и достигане до дворни пространства. Монтаж на стълбищна инвалидна платформа за достигане на второ ниво на двуетажен корпус.
ОУ "Христо Ботев" - кв. "Ветрен"
Изграждане на рампа за осигуряване на достъп до първи етаж на централна сграда от двор. Монтаж на стълбищна инвалидна платформа за достигане на второ ниво на сградата. Изграждане на санитарно помещение за хора с намалена подвижност.
СОУ "Добри Чинтулов"
Изграждане на рампа при страничен вход с преодоляване на едно стъпало за осъществяване достъп до първи етаж, двор и зала за хранене. Изграждане на асансьор, осигуряващ достъп до всички етажи, намиращ се до второ помощно стълбище и в непосредствена близост до рампата. Изграждане на санитарен възел на първи етаж в помещението, използвано за съхранение на санитарни принадлежности на персонала.