Добрата екипна работа и отличните взаимоотношения с прокуратурата на всички нива са в основата на постигнатите високи резултати при разкриваемостта на престъпленията в Бургаски регион, заяви заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар Николай Хаджиев, който присъства на годишния отчет-анализ на ОДМВР – Бургас, представен от директора на крайморската дирекция старши комисар Радослав Сотиров.

От отчета е видно, че е намалял броят на регистрираните престъпления, а разкриваемостта им бележи ръст. Намалели са още : умишлените убийства, извършените грабежи и кражби, престъпленията против собствеността, както и извършените измами. В резултат на осъществените превантивни срещи, както с представители на третата възраст, така и със служители от банковите институции в региона, от началото на август миналата година до момента няма осъществена нито една телефонна измама.

Данните от отчет-анализа на ОДМВР – Бургас бяха представени пред ръководния състав на дирекцията в присъствието на: областния управител на Бургаска област – г-н Вълчо Чолаков, зам. административния ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас – г-жа Йовита Григорова, административният ръководител на Окръжна прокуратура – г-н Георги Чинев, административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас – г-н Иван Кирков и представител на Община Бургас. Официалните гости похвалиха добрата работа на полицейските служители за изминалата година, като им пожелаха лека работа за предстоящия летен сезон.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА

ОДМВР БУРГАС ЗА 2019 година

І. КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За отминалата 2019 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 6 404 престъпления, които са с 816 по-малко спрямо регистрираните през аналогичния период на 2018 г., т.е. с 11,30 % по-малко. Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ, Четвърто и Пето/ и на територията на Община Несебър.

Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството.

През 2019 г. са регистрирани 401 престъпления против личността при 366 за 2018 г., като се отчита увеличение с 9,56 %. Разкрити са 114 престъпления против личността при 97 за същия период на 2018 г. Установени са 112 извършители при 108 за миналия аналогичен период. От минал период са разкрити 52 престъпления против личността с 62 извършители.

За отчетния период има регистрирани 3 умишлени убийства, като всички са разкрити, при 6 умишлени убийства за предходната година.

Регистрираните през периода престъпления против собствеността са 3 126, с 14,94 % по-малко спрямо предходната година, като разкриваемостта бележи ръст с 4,39 пункта. Установени са 748 извършители. Разкрити са и 216 престъпления, регистрирани в предходни периоди.

През 2018 г. работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на извършваните грабежи бе приоритетна за ОДМВР - Бургас, което доведе до намаление със 7,04 % на регистрираните грабежи. Разкрити бяха 44 с установени 46 извършители. Разкрити са и 9 грабежа от предходни периоди с 11 извършители. Процентът на разкриваемост е 66,67 % и бележи ръст в сравнение с 2018 г., когато е бил 59,15 %.

През периода се наблюдава намаление на регистрираните кражби - с 13,93 % в сравнение с предходната година, като те формират най-голям дял от общо регистрираните престъпления. Процентът на разкриваемост бележи ръст с 3,21 пункта, като са установени 606 лица извършители на кражби. Разкрити са и 160 кражби от минали периоди и са установени 187 извършители.

През 2019 г. са регистрирани 108 измами, докато през 2018 г. са били 162. Отчита се намаление на регистрираните с 33,33 %. Регистрираните телефонни измами през 2019 г. са 40 при 75 за 2018 г., като се отчита намаление с 46,67 %. Разкрити са и 21 измами от предишен период с 23 извършители. От 09.08.2019 г. на територията обслужвана от ОДМВР – Бургас няма извършени „телефонни измами“.

Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 55. Установени са 45 извършители. През 2019 г. от съставните структури на ОДМВР Бургас са установени над 1 325 187 къса цигари без акцизен бандерол /през 2018 г. са били 1 700 211 къса/ и 540 кг и 615 грама нарязан тютюн.

За отчетния период регистрираните престъпления, свързани с наркотици са 451, което е увеличение със 7,89 %. Разкрити от минал период са и 49 престъпления. Разкриваемостта е 81,82 % и се отчита увеличение с 8,14 пункта. При противодействието на тези престъпления през 2019 г. са установени и задържани общо 348 лица за незаконно производство, държане и разпространение на наркотични вещества.

Дейността, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността през 2019 г. се характеризира с:

- предприети засилени мерки за повишаване на пътния контрол, както през летния сезон, така и при усложнена метеорологична обстановка през есенно-зимния период в някои общини;

- осигуряване на полицейско присъствие в малките населени места с цел намаляване на битовата престъпност;

- противодействие на миграционния натиск на българо-турската граница;

- осигуряване на обществения ред по време на организирани масови мероприятия, охрана на обществения ред и осигуряване сигурността през летния туристически сезон и при усложнената обстановка при обявените през есенно-зимния период бедствени положения в някои общини;

- дейности свързани с обезпечаване прибирането на селскостопанската продукция,

В изпълнение на планираните мероприятия по превенция на престъпността сред децата и ограничаване на престъпните посегателства срещу тях е създадена организация за засилено полицейско присъствие в района на учебните заведения. За противодействието на престъпността в районите на училищата полицейските инспектори и младши полицейските инспектори осъществяват обход на територията им, извършват контрол и инструктаж на охранителите в училищата. Районите на училищата бяха включени в маршрутите на нарядите на районните управления, осъществяващи патрулно-постова дейност. В тази дейност участваха активно и служители от бургаската жандармерия.

ІІ. КАТ :

През изминалата 2019 г. на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани общо 1 773 ПТП, като от тях с тежки последици са 436 броя ПТП с 29 загинали и 551 ранени. Сравнено с данните за същия период на 2018 г. се отчита увеличение на общия брой ПТП с 56, увеличение на тежките ПТП с 14 броя. Намаление се отчита в броя на загиналите лица при ПТП с 4 и намаление на ранените с 5.

Като основна причина за настъпване на ПТП за 2019 г. се констатира, че 416 ПТП от общия брой на регистрираните тежки ПТП за 2019 г. са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 25 и са ранени 534 участника. Съпоставено със същия период на 2018 г. се наблюдава запазване на ПТП, намаление на загиналите с 8 и намаление на ранените със 16.

През 2019 г. поради движение с несъобразена скорост с пътните условия са регистрирани 89 тежки ПТП с 6 загинали и 123 ранени. Съпоставено със същия период на 2018 г. се наблюдава намаление на тези ПТП с 3, намаление на загиналите със 7 и намаление на ранените с 16.

Поради отнемане на предимство на пешеходец са регистрирани 45 тежки ПТП с 1 загинал и 50 ранени. За същия период на 2018 г. за отнемане на предимство са регистрирани 55 ПТП с 2 загинали и 55 ранени. Наблюдава се намаление на тези ПТП с 10, намаление на загиналите с 1 и намаление на ранените с 5.

По отношение на административно-наказателната дейност, осъществена от сектор „Пътна полиция” и съставни структури при ОДМВР Бургас се отчита намаление на броя на издадените актове с 1 046 броя, но осезаемо увеличение на издадените фишове с 37 727 броя /от 51 736 през 2018 г. на 89 463 през 2019 г./.

ІІІ. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО :

Резултатите по досъдебните производства обективират усилията на всички служители в ОДМВР – Бургас, не само на разследващите полицаи. Разследването е колективна дейност, в която работят в екип служители от криминална полиция, охранителна полиция и отдел „Разследване“ в ОДМВР – Бургас.

Видно от представената графика се наблюдава увеличение на водените ДП, намаление на новообразуваните и увеличение на останалите от минал период.

През 2019 г. броя на образуваните бързи производства е 1 039, срещу 1 158 за 2018 г., което е намаление с 10,28%.

През 2019 г. са приключени със 151 броя по-малко досъдебни производства в сравнение с 2018 г. Няма приключени ДП извън предвидения в закона срок за разследване.

С мнение за предаване на съд са приключени и изпратени в прокуратурата 2 240 досъдебни производства.

Досъдебните производства, изпратени с мнение за прекратяване са 2 299 – намаление с 62.

С мнение за спиране са изпратени с 2,32 % по-малко досъдебни производства в сравнение с тези за 2018 г.

Няма върнати досъдебни производства за допуснати в хода на разследването съществени процесуални нарушения.