По покана на Националното сдружение на общините в Република България, кметът на община Поморие Иван Алексиев взе участие в организираното обучение за новоизбрани кметове и председатели на общински съвети в мандат 2019-2023 г.

„Сред най-сериозните изпитания, пред които се изправят местните власти е прилагането на съвременните екологични стандарти, като гаранция за повишаване качеството на живот на хората. В този план общините и общинските съветници имат особено важна роля. Отговорността към околната среда е свързана с революция в съзнанието“, сподели кметът Иван Алексиев.

В дискусията с новоизбраните си колеги, кметът акцентира върху решителността при прилагане на контролните си функции по спазването на приетите закони и местни наредби. Той подчерта, че водещ мотив в работата на местната власт следва да бъдат правата и интересите на гражданите и подчерта, че персоналният авторитет и доверието към кмета се мултиплицират в уважение към Общината като институция.

„Важна роля в този процес имат системните срещи с гражданите и обществените обсъждания. Пример за това е представянето на общинския бюджет, което се организира с посещения във всички населени места от общината. В тези обсъждания участват освен администрацията, която подготвя бюджета, но и общински съветници, които на място се убеждават в потребностите на хората. Този подход води и до по-добра ефикасност в работата на общинските комисии и по-добър синхрон между общинската администрация и общинския съвет.“, допълни кметът Алексиев.

Презентацията на тема: „Общината – основа на демократичната държава“ засегна основни въпроси като отговорностите на Общината по общинските секторни и хоризонтални политики, както и взаимодействието с държавни централни институции, областни управители, структури на централната власт, взаимодействието с гражданите, неправителствения сектор и бизнеса.

Във форума, проведен днес в гр. Бургас, участваха представители на местните власти от 14 общини от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.