Кметът Иван Алексиев е на работно посещение в град Опатия, Хърватия, където се провежда Първа международна конференция за практическите и теоретични въздействия на подхода LEADER/CLLD в Югоизточна Европа.

Целта на конференцията е среща между практикуващите програмата LEADER на всички нива - европейски, национални и териториални, на която да бъдат представени добри практики, показващи примери за постижения.

В дните на конференцията, от 20 – 22.11.2019 г., участниците ще имат възможност да се срещнат с повече от 20 учени и експерти от Европейската комисия, които ще представят последните научни изследвания за подхода LEADER/CLLD и да обсъдят неговите въздействия с лектори от академични среди, администрация и практикуващи подхода.

LEADER е метод за местно развитие, който се използва от 20 години за ангажиране на местните участници в разработването и изпълнението на стратегии, вземане на решения и разпределяне на ресурси за развитието на техните райони. Изпълнява се от около 2 600 местни групи (МИГ) и обединява публични, частни и граждански заинтересовани страни в определена област.

През програмния период 2014-2020 г. методът LEADER е разширен под по-широкия термин за местно развитие, ръководен от Общността (CLLD) с три допълнителни фонда на ЕС: Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР); Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

На конференцията присъства и изпълнителният директор на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ – Поморие Георги Петков. Заедно с кмета Иван Алексиев, който е и председател на МИРГ Поморие, ще посетят местната хърватска инициативна група Vela vrata и ще имат възможността практически да се запознаят с дейностите и опита, предоставени от подхода LEADER в Хърватия.