7 931 престъпления са регистрирани на територията на ОДМВР-Бургас за 2017 година, като цифрата малка спрямо спрямо 2016 - таг. Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления - Първо, Второ и Пето, както и на територията на Община Несебър. Това става ясно от годишния отчет на бургаската дирекция, направен днес в присъствието на министъра на вътрешните работи Валентин Радев и главния секретар на МВР Младен Маринов.

Вижте официалните данни:

Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството.

През 2017 г. са регистрирани 357 престъпления против личността при 303 за 2016 г. Разкрити са 107 престъпления против личността при 107 за същия период на 2016 г. Установени са 90 извършители при 94 за миналия аналогичен период. От минал период са разкрити 46 престъпления против личността със 53 извършители.

За отчетния период има регистрирани 5 умишлени убийства, които са разкрити, при 5 умишлени убийства за предходната година. По четири от убийствата са установени извършителите и е повдигнато обвинение, а по петото има установен извършител, но работата по документиране на случая продължава. Разкрито е и едно умишлено убийство, регистрирано в предходни години.

Регистрираните през периода престъпления против собствеността са 4 181, с 15 % по-малко спрямо предходната година, като разкриваемостта бележи ръст с 4,52 % при криминалните престъпления и с 5,32 % при икономическите престъпления. Установени са 891 извършители. Разкрити са и 226 престъпления, регистрирани в предходни периоди с 269 извършители.

През 2017 г. работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на извършваните грабежи бе приоритетна за ОДМВР - Бургас, което доведе до намаление с 44,7 % на регистрираните грабежи. Разкрити бяха 39 с установени 43 извършители. Разкрити са и 7 грабежа от предходни периоди с 9 извършители.

През периода се наблюдава намаление на регистрираните кражби - с 14,76 % по-малко от предходната година, като те представляват 42,95 % от общо регистрираните престъпления. Процентът на разкриваемостта бележи ръст с 3,79 %, като са установени 732 лица извършители на кражби. Разкрити са и 169 кражби от минали периоди и са установени 206 извършители.

През 2017 г. са регистрирани 185 измами, като работата по 19 от тях е приключила с мнение за предаване на съд на 18 лица, а по останалите работата продължава за установяване и документиране на престъпната им дейност. Разкрити са и 21 измами от предишен период с 24 извършители.

Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 128. Приключените досъдебни производства са 112 с установени 106 извършители. През 2017 г. от съставните структури на ОДМВР Бургас са установени над 611 000 къса цигари без акцизен бандерол и 211.5 кг. нарязан тютюн.

За отчетния период регистрираните престъпления, свързани с наркотици са 397, като работата по 303 от тях е приключила. Разкрити от минал период са и 38 престъпления. Отчита се увеличение на разкриваемостта с 2,6%. При противодействието на тези престъпления през 2017 г. са установени и задържани общо 326 лица, на които е повдигнато обвинение за незаконно производство, държане и разпространение на наркотични вещества.

Дейността свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността през 2017 г. се характеризира с:

предприети засилени мерки за повишаване на пътния контрол както през летния сезон, така и при усложнената обстановка при обявените през есенно-зимния период бедствени положения в някои общини;

осигуряване на полицейско присъствие в малките населени места с цел намаляване на битовата престъпност;

противодействие на миграционния натиск на българо-турската граница;

осигуряване на обществения ред по време на организирани масови мероприятия, охрана на обществения ред и осигуряване сигурността през летния туристически сезон и при усложнената обстановка при обявените през есенно-зимния период бедствени положения в някои общини;

дейности свързани с обезпечаване прибирането на селскостопанската продукция,

осигуряване реда и охраната на изборните секции при произвеждането на избори за Народни представители през 2017г.;

С цел гарантиране сигурността преди и по време на произвеждането на изборите за Народни представители на 26 март 2017 г. в ОДМВР Бургас и съставни структури бе създадена необходимата организация за опазване на обществения ред и безопасността на движение при провеждане на мероприятия свързани с изборния процес. Както в подготвителния период, така и при произвеждането на изборите на обслужваната територия няма регистрирани нарушения на обществения ред при провеждане на мероприятията.

В изпълнение на планираните мероприятия по превенция на престъпността сред децата и ограничаване на престъпните посегателства срещу тях е създадена организация за засилено полицейско присъствие в района на учебните заведения. За противодействието на престъпността в районите на училищата полицейските инспектори и младши полицейските инспектори осъществяват обход на територията им, извършват контрол и инструктаж на охранителите в училищата. Районите на училищата бяха включени в маршрутите на нарядите на районните управления, осъществяващи патрулно-постова дейност. В тази дейност участваха активно и служители от бургаската жандармерия.