Община Созопол обявява търг за имот в местност „Куку баир“

img

О Б Я В А

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №553 по т.2 от 30.11.2016 г., съгл. решение по т.1 от Протокол №15/09.12.2016г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС , назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 67800.50.309, с площ от 695 кв.м (шестстотин деветдесет и пет квадратни метра), находящ се в м-ст.“Куку баир“, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол с трайно предназначение на земята- „земеделска земя по §4“ и НТП - „ниско застрояване до 10 м.“

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 11 000,00лв. /единадесет хиляди лева/

Стъпка за наддаване – 550,00лв./петстотин и петдесет лева/- 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 100,00лв./хиляда и сто лева/

/Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Общинска банка“АД - IBAN BG75SOMB91303361521300.

Цена на тръжната документация – 22,00 лв./двадесет и два лева/

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 26.01.2017г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 26.01.2017год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.01.2017г. от 15:30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Богоявление 2020

НИКУЛДЕН 2019

Пламнал автобус край с.Маринка