Гражданските интереси на местно ниво скоро ще бъдат защитени от специално назначен за целта „Обществен посредник на Община Поморие”. Решението за това бе взето по време на десетото извънредно заседание на общинския съвет в града.

Аргументите са нарастващото доверие към институцията омбудсман и необходимостта гражданите и техните организации да бъдат подпомагани. Общественият посредник съдейства за подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите. Той ги защитава с предвидените от закона средства, като извършва проучвания и проверки, когато е сезиран за конкретен случай.

Обявлението за конкурса за заемане на длъжността е публикувано на интернет сайта на Общински съвет – Поморие и Община Поморие и е поставено на информационното табло на Община Поморие. Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет – Поморие, ул. „Солна” № 5, стая № 6, от 12.05.2016 г. до 26.05.2016г., до края на работния ден.

Подбор за допускане на кандидатите до конкурса се извършва от постоянната комисия по законност и обществен ред при Общински съвет – Поморие. Общественият посредник се избира с 2/3 мнозинство от всички съветници и се назначава за срок от 5 години.

За обществен посредник може да се кандидатира всеки български гражданин, навършил 35 години, неосъждан, с постоянен или настоящ адрес в община Поморие, с висше образование, с високи морални качества и привързаност към идеите на хуманизма и лице, отговарящо на условието за избор на народен представител.