Община Бургас започва отново битката за собствеността на бившето военно летище в Равнец като има намерение да го използва за изграждането на технологичен и индустриален парк. След като години наред протичаха всевъзможни процедури за терена, той продължава да стои неизползваем, а циганите от Равнец да търсят отдавна изнесени метални части от някогашните хамбари на самолетите, с които са се обучавали най-големите военни асове у нас. Към него има и интерес от чуждестранни инвеститори, но все още процедурите се бавят.

Кметът на Бургас Димитър Николов внесе нова докладна записка в Общинския съвет, в която предлага да бъде поискано от Mинистерски съвет на Република България чрез Областния управител на Бургаска област, да приеме решение за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на имота, ведно с находящите се в него сгради. Предложението ще бъде разгледано на извънредна сесия на местния парламент в четвъртък.

С решение от 2012 година Общински съвет- Бургас е дал съгласие за отправяне искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне бившето военно летище. Въз основа на цитираното решение са отправени съответни искания, но поради формални пречки - липса на акт за държавна собственост, скица от Общинска служба по земеделие, административната процедура не е приключила. Към настоящия момент е съставен нов Акт за публична държавна собственост от април 2016 г. В него е описан имотът, както и сградите, разположени в него, което налага отмяна на старото и вземане на ново решение с искане за предоставяне в собственост на община Бургас, съответно, провеждане на изцяло ново административно производство“, са мотивите на кмета Николов.

Имотите представляват бивше летище, в управление на Министерството на отбраната, не са пригодни за земеделско ползване, същевременно са с отпаднало предназначение и в момента са неизползваеми.

„От друга страна, изградената довеждаща инфраструктура и наличната транспортната обезпеченост, ги прави подходящи за развитие на производствени бази. Голямата площ, която заема бившето военно летище, позволява изграждане на производствени комплекси и привличане на стратегически инвеститори в структуроопределящи отрасли. Имотите са отдалечени от населеното място и граничат със земеделски земи, които при необходимост могат да бъдат усвоени. С предоставянето им на общината, имотите ще се ползват в интерес на населението, за трайно задоволяване на обществените потребности и в съответствие с поставените цели за развитие на промишлеността, чрез създаване на условия за изграждане на индустриални и технологични паркове“, се казва в докладната записа на кмета Николов.